Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

April 2020 - Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2019

Na 2017 en 2018 was ook 2019 een droog jaar. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW opnieuw alle kennis en ervaring met de voorbije droogteperiode bundelde in een evaluatierapport, met aanbevelingen voor het toekomstige waterschaarste- en droogterisicobeheer.

Op 26 maart 2020 nam de CIW kennis van het 'Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2019'. De aanbevelingen zullen verwerkt worden in een aangepast draaiboek voor de coördinatie bij waterschaarste- en droogte en vormen een basis voor acties in de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Ook het afsprakenkader voor de gecoördineerde aanpak van blauwalgenbloeien in kanalen, openbare waterlopen en openbare vijvers wordt bijgesteld.

Opnieuw een droog jaar

2019 begon droog. Het neerslagtekort van 2018 kon in de winter van 2018-2019 niet volledig weggewerkt worden, waardoor de grondwaterstanden op vele plaatsen laag bleven. Vooral in april, mei, juli en augustus viel er duidelijk minder neerslag dan gemiddeld

In heel wat onbevaarbare waterlopen werden afgelopen jaar dan ook historisch lage waterstanden en debieten gemeten. In de waterwegen lagen de afvoeren al vroeg op het voorjaar (zeer) laag. Tegen het einde van het groeiseizoen waren ze op heel wat locaties zelfs lager dan ooit gemeten.

Nieuwe aanbevelingen

Het evaluatierapport bundelt de kennis en ervaringen van de CIW-werkgroepen, de droogtecommissie en het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneurs. Het rapport vertaalt de leer- en verbeterpunten in aanbevelingen voor de coördinatie van het waterschaarste- en droogterisicobeheer, de communicatie, de instelling van captatieverboden in ecologisch kwetsbare waterlopen, de monitoring en de uitwerking van instrumenten voor het waterschaarste- en droogterisicobeheer. 

De aanbevelingen zullen verwerkt worden in een aangepast draaiboek voor de coördinatie bij waterschaarste- en droogte en vormen een basis voor acties in de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Ook het afsprakenkader voor de gecoördineerde aanpak van blauwalgenbloeien in kanalen, openbare waterlopen en openbare vijvers wordt bijgesteld. 

De aanpak bij waterschaarste en droogte vraagt afstemming en samenwerking met heel wat partijen. En die samenwerking verliep over het algemeen goed, mede dankzij het verbeterde draaiboek.

  

 April 2020 - Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2019

 

De CIW volgt de algemene waterschaarste- en droogtetoestand nauwgezet op en publiceert regelmatig een update van de toestand.

Raadpleeg het actuele droogtebericht

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.