Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

April 2020 - Oprichting wetenschappelijk adviesraad water

Op 26 maart 2020 stemde de CIW in met de oprichting van een wetenschappelijke adviesraad voor water.

Dit initiatief vloeit voort uit de versterkte samenwerking met de kennis- en onderzoeksinstellingen. Tijdens de tweede bijeenkomst van het overlegplatform onderzoek, ontwikkeling en innovatie water, eind vorig jaar, zijn vijf domeinen vastgelegd waarvoor we de samenwerking willen versterken. Eén daarvan is de oprichting van een wetenschappelijke adviesraad. De raad zal advies uitbrengen over de effectiviteit van beleidsopties in het brede waterbeleid.

De wetenschappelijke adviesraad zal bestaan uit vertegenwoordigers van universiteiten en van Vlaamse wetenschappelijke instellingen. De raad zal, op basis van de stand van wetenschap, advies uitbrengen aan de CIW over kwesties binnen het ruime spectrum van het waterbeleid.

Binnenkort komt er een eerste oproep naar voorstellen van adviesvragen. Zowel de CIW-partners, als andere betrokkenen in het waterveld zullen voorstellen kunnen indienen. Een selectiecomité zal die voorstellen evalueren en de meeste prioritaire en relevante vragen voorleggen aan de wetenschappelijke adviesraad.

De adviesraad kan ook op eigen initiatief adviezen formuleren.

   April 2020 - Nieuwe wetenschappelijk adviesraad voor water

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.