Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2020 - Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 in volle voorbereiding

In september 2020 start het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Die plannen bevatten ook de overstromingsrisicobeheerplannen, het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan, de bekkenspecifieke delen en de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

De CIW-werkgroepen en bekkenoverlegstructuren werken volop aan de voorbereiding van de ontwerpplannen.

Gebiedsgerichte aanpak

Omdat het niet mogelijk is om in alle waterlichamen tegelijk de goede watertoestand te realiseren, zullen de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 opnieuw een aantal prioritaire gebieden naar voor schuiven.

De afgelopen maanden is onderzocht voor welke waterlichamen een goede watertoestand haalbaar is tegen eind 2027, voor welke waterlichamen na 2027 enkel nog natuurlijk herstel nodig is, en voor welke waterlichamen het behalen van een goede watertoestand meer tijd vraagt. Voor die laatste zullen in de stroomgebiedbeheerplannen aangepaste, tussentijdse doelstellingen opgenomen worden, met het oog op het bereiken van de goede watertoestand op een later tijdstip.

Op de vergadering van 13 december 2019 nam de CIW kennis van de voorgestelde gebiedsgerichte prioritering.

Actieprogramma's

In overleg met waterbeheerders, andere overheidsdiensten en sectororganisaties zijn actieprogramma's in voorbereiding. Naast generieke acties die eerder beleidsmatig of Vlaanderen-breed van toepassing zijn, worden voor de prioritaire gebieden gedetailleerde actieprogramma's uitgewerkt die deze waterlichamen in een goede watertoestand moeten brengen.

Ook plant de CIW op 18 februari en 25 maart 2020 twee workshops waarop middenveldorganisaties en onderzoeks- en kennisinstellingen mee invulling kunnen geven aan acties voor een vermindering van de waterschaarste- en droogterisico's.

Analyses

Intussen zijn de analyses over de huidige watertoestand, de watergebruiken, het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico bijna klaar. Zo worden tegen 22 maart 2020 de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten op de website www.waterinfo.be gepubliceerd.

Op de planning

Een verder uitgewerkt voorstel voor het maatregelenprogramma zal voorliggen op de CIW-vergadering van 26 maart 2020.

De ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, met het maatregelenprogramma en de andere bijhorende documenten, moeten klaar zijn tegen de CIW-vergadering van 25 juni 2020. Het openbaar onderzoek start in september 2020.

               Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Derde waterbeleidsnota

De waterbeleidsnota legt de krachtlijnen vast van de visie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en bevat een overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties die zijn vastgesteld in het stroomgebied.

Als visiedocument geeft de waterbeleidsnota richting aan de stroomgebiedbeheerplannen en andere initiatieven door de prioriteiten voor het integraal waterbeleid aan te geven.

Na afloop van het openbaar onderzoek over de derde waterbeleidsnota, in juni 2019, verwerkte de CIW de ontvangen opmerkingen en adviezen. Het aangepaste ontwerp voor de waterbeleidsnota is in november 2019 overgemaakt aan minister Zuhal Demir met de vraag het document voor te leggen aan de Vlaamse Regering.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.