Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

April 2020 - CIW ondersteunt aanbevelingen voor oeverzones

Oeverzones spelen een sleutelrol bij het herstel van watersystemen en de ontwikkeling van blauwgroene netwerken.

Op 26 maart 2020 gaf de CIW goedkeuring aan enkele aanbevelingen voor een vlottere realisatie van oeverzones. Het gaat om voorstellen voor de uitwerking van ondersteunende initiatieven en voor de optimalisatie van het instrumentenkader.

De aanbevelingen vloeien voort uit een workshop met waterbeheerders, landbouwadministraties, milieuadministraties en waterbedrijven die eind vorig jaar plaatsvond.

Maatwerk voor meerdere doelen

Oeverzones kunnen meerdere doelen combineren: sediment, nutriënten en pesticiden bufferen, bijdragen aan het herstel van de natuurlijke gradiënt en dynamiek, waardevolle natuur herbergen, … Oeverzones vormen dan ook een belangrijk instrument bij de verwezenlijking van de waterkwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen en bij de realisatie van groenblauwe netwerken.

Daarom hebben VLM en VMM, in overleg met de werkgroep Ecologisch Waterbeheer, een overzicht gemaakt van de verschillende functies van oeverzones, van de inrichtingsmogelijkheden en van beschikbare instrumenten voor de realisatie op het terrein.

Workshop doet voorstellen voor oeverzones

Eind 2019 vond een workshop plaats waarop vertegenwoordigers van de waterbeheerders, landbouwadministraties, milieuadministraties en waterbedrijven drie thema's verder uitdiepten:

  • het toepassingskader en het instrumentarium voor oeverzones
  • het draagvlak voor oeverzones 
  • de procedures voor de realisatie van oeverzones op het terrein.

Naar een vlottere realisatie

Uit de workshop vloeiden aanbevelingen voort, voor een vlottere realisatie van oeverzones op het terrein. Het gaat om voorstellen voor de uitwerking van ondersteunende initiatieven en voor de optimalisatie van het instrumentenkader

Een voorbeeld is de uitwerking van een beslissingsboom en een gebiedsdekkende visiekaart die de keuze over waar welke oeverzone het meest aangewezen is, kan ondersteunen.

De aanbevelingen worden meegenomen in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, bij de besprekingen voor de opmaak van het strategisch GLB-plan voor Vlaanderen, in het lopende BRV-proces en andere ruimtelijke processen, …

    April 2020 - CIW ondersteunt aanbevelingen voor oeverzones

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.