Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2020 - Vlaamse Regering stelt derde waterbeleidsnota vast

Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering een nieuwe waterbeleidsnota vast, met haar visie op het waterbeleid voor de periode tot 2025. Hiermee biedt ze een daadkrachtig antwoord op de waterbeheerkwesties: de grote thema's die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen niet halen.

In de waterbeleidsnota verduidelijkt de Vlaamse Regering op welke manier we de komende jaren het waterbeleid gaan versterken en heroriënteren.

Het waterbeleid staat voor flink wat uitdagingen. De toestand van het oppervlaktewater en het grondwater is nog steeds niet goed. In heel wat gemeenten is er een risico op overstromingen. En ook het risico op waterschaarste en droogte neemt toe.

Waterbeheerkwesties leggen vinger op de wonde

deel waterbeheerkwesties  

Vijf waterbeheerkwesties benoemen de grote thema's die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen moeilijk kunnen realiseren.

  1. de verontreinigingsdruk daalt onvoldoende
  2. de hydrologie en hydromorfologie zijn sterk gewijzigd
  3. maatregelen worden vooral sectoraal en generiek geformuleerd
  4. grote uitdagingen versus beperkte middelen
  5. de doelstellingen voor water zijn niet haalbaar vanuit het waterbeleid alleen.

 

Waterbeleidsnota legt visie op daadkrachtig waterbeleid vast

De uitdagingen waar het waterbeleid voor staat vragen een daadkrachtig antwoord.

In zes krachtlijnen verwoordt de Vlaamse Regering haar visie op het toekomstig waterbeleid en verduidelijkt ze hoe ze het waterbeleid zal versterken en heroriënteren.

                2020 - Visie waterbeleidsnota

 

K1
De kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater blijven verbeteren

Stap voor stap werken we naar een goede toestand van de waterlopen toe. We hebben daarbij speciale aandacht voor de verontreiniging door nutriënten, werken aan het ecologisch herstel van waterlopen en oeverzones en formuleren concrete oplossingen voor (opkomende) gevaarlijke stoffen. Het waterbeleid stemmen we af op de interacties binnen het watersysteem en met de andere milieucompartimenten. En de ruwwaterbronnen voor drinkwaterproductie beschermen we gebiedsgericht.

 

K2

 

De waterketen duurzaam beheren

Waar nodig breiden we de saneringsinfrastructuur verder uit en optimaliseren we ze. Een degelijk onderhoud is belangrijk voor een efficiënte en effectieve werking. Ook het drinkwaternetwerk optimaliseren en onderhouden we. Andere aandachtspunten zijn de handhaving van de verplichtingen en het beperken van de impact van lozingen van bedrijfsafvalwater. 

K3
Overstromingsrisico's duurzaam verminderen

We proberen de effecten van klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen. We maken burgers en sectoren bewuster van de overstromingsrisico’s en zetten hen aan om ook zelf actie te nemen. We nemen maatregelen om de schade door overstromingen te beperken. Water krijgt terug de ruimte die het nodig heeft en we verminderen de oppervlakkige afstroming van water en sediment. 

 

K4
Waterschaarste beperken en de gevolgen van droogte tot een minimum beperken 
Dat doen we door de effecten van klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen, spaarzaam watergebruik te stimuleren, de waterbeschikbaarheid te verhogen. Bij waterschaarste en droogte verdelen we het water zo optimaal mogelijk om de economische en ecologische schade te beperken. We garanderen de permanente toegang tot veilig en gezond drinkwater, maar benadrukken daarbij de kostbaarheid van ons drinkwater en blijven aansporen tot een duurzaam gebruik ervan. 

 

K5
Het partnerwerk en de werking over de beleidsdomeinen heen verder uitbouwen en investeren in innovatie 
We verbeteren de afstemming en samenwerking tussen het waterbeleid en ander beleid. Water krijgt een prominente rol als structurerend element dat mee richting geeft aan gebiedsprocessen. We versterken de gebiedswerking rond water en stimuleren stakeholders om meer deel te nemen aan het waterbeleid en samen doelstellingen te realiseren. We maken van Vlaanderen een proeftuin waar innovaties in integraal waterbeheer ontkiemen en verder uitgroeien. 

 

K6     
Evolueren naar een sluitende financiering van het waterbeleid en -beheer  
We werken aan een sluitende financiering van het waterbeleid en -beheer. We heroriënteren financieringsstromen, versterken ze en breiden ze uit in functie van het realiseren van de milieudoelstellingen. We evalueren de betaalbaarheid van maatregelen en passen het ‘vervuiler-betaalt-beginsel’ en het kostenterugwinningsbeginsel consequenter toe. 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.