Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2019 - CIW keurt aanpak goed voor herziening milieukwaliteitsnormen oppervlaktewater

Vlarem II stelt dat de Vlaamse Regering minstens bij de herziening van de stroomgebiedbeheerplannen de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater moet evalueren en zo nodig herzien.

Op 24 juni 2019 keurde de CIW het plan van aanpak goed voor de evaluatie van de milieukwaliteitsnormen in het kader van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Ze bezorgde de aanpak intussen ook aan de strategische adviesraden. 

De evaluatie spitst zich toe op drie groepen van normen.

  • Milieukwaliteitsnormen voor grachten

VLAREM II kent milieukwaliteitsnormen toe aan types waterlichamen (bv. grote rivier, kleine rivier, polderwaterloop, kleine beek, ...), De afbakening en indeling van de waterlichamen gebeurt in de stroomgebiedbeheerplannen.

Eind 2016 besliste de CIW om in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 grachten niet langer bij een waterlichaam in te delen. Om toch een voldoende beschermingskader voor grachten te voorzien, zal de CIW normen uitwerken voor "oppervlaktewateren die niet tot een in de stroomgebiedbeheerplannen afgebakend waterlichaam behoren".

Aan de huidige typespecifieke milieukwaliteitsnormen in VLAREM II voorziet ze geen wijzigingen.

  • Milieukwaliteitsnormen voor gevaarlijke stoffen

De VMM zal de lijst van gevaarlijke stoffen evalueren op basis van meetgegevens in het oppervlaktewater en afvalwater en gegevens uit de vergunningen. Ze zal ook nagaan welke stoffen op de lijst nog relevant zijn en of er nieuwe stoffen aan de lijst moeten toegevoegd worden..

  • Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie

Bij de evaluatie van de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater dat bestemd is voor drinkwaterproductie bekijkt de VMM de afstemming met de algemene milieukwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater. Ook gaat ze na of voor bepaalde nog niet genormeerde stoffen toch een norm nodig is ten behoeve van de drinkwaterproductie (bv. bepaalde hormoonverstorende stoffen).

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.