Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2020 - Samenwerking met stakeholders krijgt verder vorm

De CIW wil nauwer samenwerken met het middenveld, kennis- en onderzoeksinstellingen en de strategische adviesraden via een klankbordgroep, platformwerking, projectwerking en stakeholderontmoetingssessies.

De klankbordgroep vormt het forum waarbinnen de samenwerking met de strategische adviesraden zal plaatsvinden. In overleg met de secretariaten van de adviesraden is een intentieovereenkomst voorbereid met afspraken over de samenwerking.

Platformwerking brengt verschillende actoren binnen een specifiek domein met elkaar in contact. Het communicatieplatform Waterbesparing en Droogte kwam samen op 28 oktober 2020. Het platform zet in op informatiedeling en samenwerking rond geplande communicatie-initiatieven die als doel hebben watergebruikers te informeren en te sensibiliseren over de droogterisico’s en hen aan te zetten bewuster en duurzamer met water om te gaan.

Klankbordgroep

De klankbordgroep vormt het forum waarbinnen de samenwerking met de strategische adviesraden plaatsvindt. De klankbordgroep is samengesteld uit de leden van de adviesraden Minaraad, SERV, SALV en SARO en vertegenwoordigers van de Strategische Stuurgroep Water van de CIW.

De leden van de adviesraden zullen er meedenken over de strategische lijnen van het waterbeleid en advies uitbrengen bij de processen en het werkplan van de CIW.

De intentieovereenkomst met de afspraken voor de samenwerking werd intussen overgemaakt aan de adviesraden.

Platformwerking

Platformwerking brengt verschillende actoren binnen een specifiek domein met elkaar in contact met de bedoeling om kennis en ervaring te delen en opportuniteiten voor samenwerking te verkennen.

In het kader van de vernieuwde CIW-werking zijn in 2019 twee platformen opgestart:

  • een platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie voor water
  • een communicatieplatform Waterbesparing en Droogte.

Andere platformen zitten in de pijplijn.

 

Op 28 oktober 2020 kwam het communicatieplatform Waterbesparing en Droogte samen.

Het platform bestaat uit een 30-tal communicatieverantwoordelijken en woordvoerders van verschillende Vlaamse entiteiten en sectorverenigingen.  Samen willen ze inzetten op sensibilisering en gedragsverandering op het vlak van waterbesparing.

Op 28 oktober bespraken ze de voorstellen voor een aantal geselecteerde acties die verder invulling zullen geven aan de doelstellingen van het platform. Het gaat onder meer om de organisatie van een ‘dag van het water’, de uitbouw van een campagne ‘iedereen kan iets doen’ en een communicatie naar de jeugd. Ook de stand van zaken van de Blue Deal en de geplande communicatie-initiatieven van de individuele deelnemers kwamen aan bod.

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.