Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

April 2020 - CIW rolt vernieuwing stap voor stap uit

Eind vorig jaar gaf de CIW goedkeuring aan een engagementsverklaring met de krijtlijnen voor de toekomstige CIW. Stap voor stap rolt ze die krijtlijnen nu verder uit. Zo gaf ze op haar vergadering van 26 maart 2020 goedkeuring aan een voorstel voor de vernieuwde interne organisatiestructuur en aan een aanpak voor de verdere concretisering van de samenwerking met de stakeholders. Hiermee zet ze opnieuw een belangrijke stap naar de vernieuwde werking.

Van structurele naar meer projectmatige werking

Projectwerking vormt de basis van de vernieuwde, slankere en efficiëntere interne werking.

Projectgroepen krijgen een specifieke, tijdelijke taak.

Binnen een projectgroep nemen deskundigen van de CIW-partners, het middenveld en/of de kennisinstellingen deel aan het overleg.

 

        April 2020 - CIW rolt vernieuwing stap voor stap uit

PPG in een nieuw jasje

Ook de permanente projectgroep (PPG) krijgt een make-over, en daar hoort een nieuwe naam bij: de Strategische Stuurgroep Water.

De nieuwe Strategische Stuurgroep Water zal de integrale en horizontale werking verzekeren, het proces en de overkoepelende inhoud van thema-overschrijdende dossiers verzorgen, en instaan voor de afstemming en het portfoliobeheer van de projectwerking.

Naast vertegenwoordigers van alle CIW-leden, zal ook uit elke projectcoördinatiecel iemand aan het overleg binnen de Strategische Stuurgroep Water deelnemen. Hiermee vervullen ze een brugfunctie tussen de gespecialiseerde projectwerking en de meer integrale en horizontale beleidswerking.

Afsprakenkaders voor overleg met stakeholders

Om de nauwere samenwerking met het middenveld en de kennis- en onderzoeksinstellingen in goede banen te leiden, komt er een afsprakenkader dat de algemene spelregels voor de samenwerking vastlegt. Welke organisaties vertegenwoordigen welke doelgroepen? Wat is ieders rol? Welke engagementen horen bij een deelname aan het overleg? ….

Het afsprakenkader zal eerst afgetoetst worden met de strategische adviesraden. Voor bepaalde dossiers kunnen daarnaast ook specifieke afsprakenkaders voorzien worden.

Volgende stappen

Op de CIW-vergadering van 25 juni 2020 zal een verder uitgewerkte interne organisatiestructuur voorliggen, samen met het afsprakenkader voor de samenwerking met de stakeholders.

Een tijdelijke expertenwerkgroep van beleidsmedewerkers en actoren in de gebiedswerking (bekkencoördinatoren, waterbeheerders, VLM, Regionale Landschappen, …) zal intussen een voorstel uitwerken voor de gebiedsgerichte werking voor water. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.