Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2020 - CIW breidt samenwerking en taakstelling uit

Op 17 juli 2020 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan een uitbreiding van de samenstelling en van de taken van de CIW die zijn opgenomen in het organisatiebesluit bij het decreet integraal waterbeleid.

De uitbreiding kadert in de vernieuwing van de CIW-werking en draagt bij aan een meer gecoördineerde aanpak binnen de CIW van zowel het waterbeleid en het waterbeheer, als van de waterketen, de verschillende waterfuncties en de watergebruiken.

Okt. 2020 - Samenstelling en taken CIW uitgebreid

De CIW wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger van:

  • Aquafin, als bijkomend vertegenwoordiger van de waterketenbeheerders.
  • De Vlaamse Landmaatschappij, omwille van de linken tussen het mestbeleid en het waterbeleid en omdat een versterking van de gebiedsgerichte werking voor water een belangrijke focus vormt van de vernieuwde CIW.
  • Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, als agentschap verantwoordelijk voor het kustgebied en de toegang tot de havens in Vlaanderen.
  • Vlinter, het samenwerkingsverband van de Vlaamse intergemeentelijke verenigingen voor streekontwikkeling en de VVSG, omwille van het belang van groenblauwe dooradering om de doelstellingen van het integraal waterbeleid lokaal te kunnen realiseren.
  • Een bijkomend lid van de Vlaamse Milieumaatschappij om de onafhankelijke rol van de voorzitter te kunnen blijven vrijwaren.

De taken van de CIW worden verruimd met taken rond droogte en circulair water. Met deze uitbreiding wordt de rol van CIW als droogtecoördinator geformaliseerd en de taakstelling van de CIW in relatie tot het thema water van Vlaanderen Circulair verduidelijkt.

Op haar vergadering van 24 september 2020 verwelkomde de CIW de nieuwe leden.

In afwachting van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering, nemen de nieuwe leden als waarnemer deel aan de CIW-vergaderingen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.