Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mei 2021 - Naar definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 14 maart 2021 liep het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 af. De CIW gaat nu, samen met de bekkensecretariaten, met de ontvangen opmerkingen en adviezen aan de slag.

Ze onderzoeken alle opmerkingen en adviezen, verwerken ze in overwegingsdocumenten, passen de ontwerpplannen aan tot definitieve ontwerpen en leggen deze voor aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering zal de plannen ten laatste op 22 december 2021 vaststellen.

Werk op de plank

De CIW ontving 920 adviezen en bezwaarschriften van burgers, bedrijven, gemeenten, rioolbeheerders, belangenorganisaties, adviesraden, … Deze bevatten een 3000-tal opmerkingen.

Minaraad, SERV en SALV formuleerden een gezamenlijk omstandig advies. Een groot aantal gemeenten en rioolbeheerders formuleerde een advies bij de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Ook heel wat burgers dienden een bezwaarschrift in. Ze maakten daarbij gebruik van een model bezwaarschrift dat beschikbaar gesteld werd door een belangenorganisatie.

 

Afbeelding bij CIW-nieuwsbrief van januari 2017   

Er zijn opmerkingen geformuleerd bij:

 • de financiële en praktische halbaarheid en de vooropgestelde timing en projecten voor de uitbouw van het rioleringsstelsel
 • het ambitieniveau van de plannen
 • de financiering van het maatregelenprogramma en de bijdragen daarin van de verschillende actoren en doelgroepen
 • het principe van de gebiedsgerichte prioritering voor oppervlaktewater
 • de aanpak van waterschaarste en droogte
 • het nieuwe beschermingskader voor drinkwater
 • de linken met het ruimtelijk beleid, landbouwbeleid of natuurbeleid
 • specifieke acties
 • ...

 

Volop aan de slag

Samen met de bekkensecretariaten buigt de CIW zich de komende maanden over de opmerkingen en onderzoekt ze of er aanpassingen nodig zijn aan de ontwerpplannen. Het resultaat hiervan krijgt een weerslag in overwegingsdocumenten.

De stroomgebiedbeheerplannen moeten uiterlijk op 22 december 2021 vastgesteld worden door de Vlaamse Regering. De CIW zal het vaststellingsdossier met de aangepaste ontwerpplannen na de zomer aan minister Demir overmaken.

 

Managementdiscussies zetten doel scherp

In die definitieve ontwerpen wil de CIW ook de ambities voor het waterbeleid scherpstellen en duidelijkheid brengen in de engagementen. Dat doet ze aan de hand van een aantal managementdiscussies.

Verschillende thema's komen aan bod:

 • de engagementen van de CIW-partners, van lokale besturen en van de doelgroepen
 • de koppelkansen met aanpalend beleid
 • de gebiedsgerichte prioritering 
 • het verfijnen van de meerkost van het maatregelenprogramma en de financiering ervan
 • ...

Ook de resultaten van deze besprekingen krijgen hun weerslag in het dossier voor de definitieve ontwerp stroomgebiedbeheerplannen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.