Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2020 - Extra inspanningen voor opmaak stroomgebiedbeheerplannen

Het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas start in september. De ontwerpplannen zullen voorliggen op de volgende vergadering van de CIW, op 25 juni 2020.

Maar voor het zover is, moet er nog heel wat werk verzet worden: teksten verder uitschrijven, actiefiches aanvullen, een kosteneffectiviteits- en disproportionaliteitsanalyse uitvoeren, de bekkenspecifieke delen voorleggen aan bekkenoverlegstructuren, .... Het beloven nog drukke maanden te worden.

Alle CIW-partners hebben daarom toegezegd om de noodzakelijke inspanningen te leveren om de plannen tijdig klaar te hebben.

Plannen voor waterkwaliteit, overstromingen en droogte

De stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 bestaan uit verschillende plandelen:

  • een deel voor de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas
  • elf bekkenspecifieke delen
  • zes grondwatersysteemspecifieke delen
  • een maatregelenprogramma voor Vlaanderen
  • zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen per gemeente.
      De Velpe

De plannen hebben aandacht voor waterkwaliteit, overstromingen en droogte. De overstromingsrisicobeheerplannen in uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn zijn immers in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd. En na de droge zomer van 2017 is beslist ook een waterschaarste- en droogterisicobeheerplan te integreren.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.