Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overzicht Nieuws

Terugblik op CIW-event

Op 7 februari was Brussel hét kloppend hart van het waternetwerk. De CIW organiseerde er die dag haar jaarlijks event voor de actoren binnen het waterlandschap.

Dec. 2023 - Interview met nieuwe trekker CIW-platform OOI

Het platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie Water (OOI) wil een katalysator vormen voor wateronderzoek en waterinnovatie door onderzoekers en organisaties samen te brengen, kennis en ervaringen te delen, gezamenlijke initiatieven op te zetten, als klankbord op te treden, een gezicht te geven aan ontluikende initiatieven, …

Dec. 2023 - CIW ondersteunt keuze tussen centrale en decentrale waterzuivering

Is de aanleg van collectieve zuivering in afgelegen gebieden nog altijd relevant of zetten we in afgelegen gebieden beter in op individuele zuivering of zuivering op wijkniveau? Om die vraag te beantwoorden, startte eind 2021 binnen de CIW een projectgroep die de mogelijkheden van centrale, decentrale en individuele zuiveringsoplossingen in het buitengebied verkende.

Peilbeheer onbevaarbare waterlopen en grachten

De Vlaamse Regering keurde op 5 mei 2023 een besluit goed over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten. Een doordacht peilbeheer moet verdroging aanpakken en water zoveel mogelijk vasthouden volgens de noden van een gebied.

Juli 2023 - Naar een Vlaamse Water Data Space

Waterkwaliteitsdata, debietmetingen, grondwaterstanden, waterverbruiksgegevens, … Waterbeheerders, waterbedrijven en overheden beschikken over heel wat data. Door nieuwe meetsystemen en sensornetwerken groeien die data bovendien snel aan.

Juli 2023 - Bekkenuitvoeringsprogramma's houden de vinger aan de pols

De bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 bevatten tal van gebiedsspecifieke acties om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, de structuur van de waterlopen te herstellen, de overstromings- en droogteproblematiek aan te pakken en de waterbeleving te verhogen.

Juli 2023 - Draaiboek 'Coördinatie bij waterschaarste en droogte' geactualiseerd

Droge zomers zijn geen nieuw gegeven meer. 2022 was het vijfde droge jaar in zes jaar tijd. We zijn dus maar beter goed voorbereid. Het draaiboek 'Coördinatie bij waterschaarste en droogte' beschrijft het kader voor de informatie-uitwisseling en de afstemming van maatregelen en communicatie bij waterschaarste door droogte.

Febr. 2023 - Terugblik op twee geslaagde CIW-evenementen

Op donderdag 2 februari was Brussel het kloppend hart van de watersector. De CIW organiseerde er die dag niet één, maar twee waterevenementen. Het gezellige geroezemoes rond de gesprekstafels, de enthousiaste reacties achteraf en de positieve drive bij de aanwezigen spraken voor zich. Het was een meer dan geslaagde dag.

Febr. 2023 - Programmamanagement voor stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Om de vele acties uit de stroomgebiedbeheerplannen en de bijhorende conceptnota ‘De Grote STROOMversnelling’ op een structurele manier te kunnen opvolgen, bijsturen en aanvullen met nieuwe inzichten waar nodig, maakt de CIW werk van een geïntegreerd programmamanagement. Ze bouwt daarbij voort op de opgedane kennis en ervaringen in het kader van het programmamanagement voor de Blue Deal.

Okt. 2022 - Alle hens aan dek door de droogte

Het kurkdroge weer was hét nieuws van afgelopen zomer. Waterbeheerders namen tal van waterbesparende maatregelen om de waterpeilen en afvoeren zo goed mogelijk te handhaven en de watervoorziening te blijven garanderen.

Okt. 2022 - Naar een meer klimaatgerichte hemelwaterverordening

Op 15 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering een verstrenging van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater principieel goed. De huidige regels rond de opvang, het gebruik en de infiltratie van hemelwater houden onvoldoende rekening met de nieuwste klimaatevoluties. Bovendien is Vlaanderen sterk verhard, wat leidt tot een versnelde afvoer van water. De aanpassingen werden voorbereid binnen een projectgroep van de CIW.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.