Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2023 - CIW ondersteunt keuze tussen centrale en decentrale waterzuivering

Is de aanleg van collectieve zuivering in afgelegen gebieden nog altijd relevant of zetten we in afgelegen gebieden beter in op individuele zuivering of zuivering op wijkniveau? Om die vraag te beantwoorden, startte eind 2021 binnen de CIW een projectgroep die de mogelijkheden van centrale, decentrale en individuele zuiveringsoplossingen in het buitengebied verkende.

Op 13 december 2023 nam de CIW kennis van de toolbox voor de ondersteuning van rioolbeheerders in hun keuze tussen centrale en decentrale zuiveringsconcepten. De CIW nam ook kennis van een aantal beleidsaanbevelingen die er moeten toe bijdragen dat decentrale waterzuivering een plaats krijgt in de saneringsoplossingen.

De toolbox en beleidsaanbevelingen zijn uitgewerkt in samenwerking met het werkveld (rioolbeheerders, lokale besturen, VMM, sectororganisaties, kennisinstellingen, studiebureaus, leveranciers, …).

Dec. 2023

De aanleg van rioleringen kan in landelijke gebieden voor hoge kostprijzen per lopende meter zorgen. Rioolbeheerders kiezen daarom soms eerder voor KWZI’s/IBA’s dan voor traditionele riolering. Om lokale besturen en rioolbeheerders te ondersteunen in hun keuze tussen centrale en decentrale zuivering werkte een projectgroep binnen de CIW, samen met het werkveld, aan een toolbox. Een basisversie is intussen beschikbaar voor intern gebruik door de rioolbeheerders.

Toolbox

Met behulp van een aantal basisgegevens (zoals het aantal aan te sluiten woningen, het aantal inwoners, de lengte van de inzamelleiding, de lengte van de verbinding naar centrale RWZI, …) rekent de toolbox enkel scenario’s uit die ten opzichte van elkaar kunnen afgewogen worden op het vlak van zuiveringsresultaten en kostprijs.

Kenniscentrum en aanspreekpunt decentrale zuivering

Als kenniscentrum voor hemel- en afvalwaterbeheer in Vlaanderen zal VLARIO ook een rol opnemen als kenniscentrum en aanspreekpunt voor decentrale zuivering. 

De Toolbox decentrale zuivering en bijhorende handleiding zijn raadpleeg via de website van Vlario.

Beleidsaanbevelingen

De projectgroep formuleerde ook een aantal beleidsaanbevelingen die ertoe moeten bijdragen dat decentrale zuivering een plaats krijgt in de saneringsoplossingen. De aanbevelingen gaan in op de financiering, zuiveringsresultaten en ecologische impact, omgeving, kennisdeling en vergunningen. De aanbevelingen werden overgemaakt aan het kabinet van minister Zuhal Demir.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.