Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2023 - Interview met nieuwe trekker CIW-platform OOI

Het platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie Water (OOI) wil een katalysator vormen voor wateronderzoek en waterinnovatie door onderzoekers en organisaties samen te brengen, kennis en ervaringen te delen, gezamenlijke initiatieven op te zetten, als klankbord op te treden, een gezicht te geven aan ontluikende initiatieven, …

Foto Dirk Halet, trekker platform OOISinds kort neemt Dirk Halet de fakkel over van Kor Van Hoof als trekker van het platform. Het CIW-secretariaat kon Dirk strikken voor een kort interview en informeerde naar zijn plannen en ambities.

  

***

Dirk, vanuit jouw  functie en taken binnen Vlakwa leek het bijna een evidentie dat je een trekkende rol zou opnemen binnen het platform.

De opgedane kennis en ervaringen vanuit mijn functie binnen Vlakwa geven me inderdaad een stevige basis om samen met de partners de lijnen voor het platform OOI uit te zetten.

Zo werken we binnen Vlakwa aan een systemische kijk op de wateruitdagingen. In essentie stellen we ons daarbij de vraag wat aan de oorzaak ligt van de uitdagingen rond wateroverlast, waterschaarste en waterkwaliteit? Op basis van de bekomen inzichten kunnen we nieuwe leidende principes verbeelden. Daarvoor bouwen we alvast voort op het werk dat geleverd wordt binnen het H2050- transitietraject waar frisdenkers brainstormen over toekomstbestendig water.

Daarnaast zetten we ook in op een actieve opvolging van Vlaamse en Europese beleidsontwikkelingen en nodendetectie op het terrein, om op die manier proactieve initiatieven op te zetten. We bekijken hoe we coalities kunnen vormen om rond die nieuwe oplossingsrichtingen concrete innovatieprojecten op te starten en welke leerlessen we kunnen capteren om tot een opschaling te komen.

Oona is daar een concreet voorbeeld van. Als antwoord op een vraag van de Vlaamse regering hebben we vanuit een systemische benadering een dynamische leeragenda richting een waterbewuste economie uitgewerkt. Op 29 september stelden we de eerste resultaten voor van die onderzoeks- en innovatieagenda voor economische veerkracht, waarmee we nu actief aan de slag gaan.

***

Wat zijn de uitdagingen voor het platform OO&I en welke acties neemt dit platform in 2024 op?

De wateruitdaging is een inherent systemisch vraagstuk, wat impliceert dat samenwerking cruciaal is om het op te lossen. Dat geldt niet alleen voor het waarborgen van de watervoorziening, maar ook voor de diverse ecologische, economische en sociale functies van water. Veel betrokken partijen staan voor de vraag welke rol ze spelen, welke stappen ze kunnen ondernemen en wie hen daarbij kan ondersteunen.

Het (verder) uitbouwen van een geïntegreerde leeragenda die de leeropgaven van verschillende actoren verbindt, vormt hierbij de eerste grote uitdaging. We staan immers voor steeds complexere maatschappelijke uitdagingen die wetenschappelijk onderbouwd beleid vragen. Maar hoe organiseer je die cruciale wisselwerking tussen onderzoek en beleid? Afgelopen weken heb ik overleg gehad met collega’s uit het waterbeleid om af te toetsen hoe we met het platform invulling kunnen geven aan een geïntegreerde beleidsonderzoeksagenda.

In tweede instantie is het belangrijk om te bekijken hoe we kunnen komen tot een gecoördineerde, structurele aanpak om op die leeropgaven antwoorden te kunnen formuleren. We willen dan ook in kaart brengen welke expertise nodig is, wie die expertise bezit, en waar er nog hiaten zijn om de leeropgaven te kunnen beantwoorden. Idealiter komen we tot een portfolio van onderzoeks- en innovatieprojecten die van elkaar leren en waarbij kennis en inzichten flexibel geïntegreerd worden om gezamenlijke oplossingen uit te werken.

***

Hoe ervaar jij de CIW-platformwerking? Wat is volgens jou de meerwaarde van de platformwerking?

Iemand vertelde me dat samenwerking de sleutel is tot opschaling en dat is precies waar de CIW-platformwerking op inzet. De platformwerking bouwt bruggen tussen overheden, kennisinstellingen, onderzoekscentra,  sector- en belangenorganisaties én bedrijven.

Ook de interactie tussen de platformen is zeer waardevol. Ik geef graag enkele voorbeelden:

  • Samenwerking met het communicatieplatform is voor mij een evidentie vanuit de nood aan verdere kennisvalorisatie zodat onderzoeks– en innovatieresultaten een opschaling krijgen in producten en diensten die de maatschappij ten goede komen.
  • Met het platform Data & Digitalisering zie ik parallellen in het samenbrengen van onderzoeks- en monitoringsdata en de vertalen ervan naar bruikbare informatie als krachtige hefboom voor het toekomstig waterbeleid, wat ook de doelstelling is van de toekomstige Vlaamse water data space.
  • Samenwerking met het Europaplatform en het platform Circulair Water geeft ons dan weer beter inzicht in de kennisbehoeften op Vlaams en Europees niveau, bijvoorbeeld rond concentraatstromen.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat we nieuwe coalities moeten vormen en bestaande coalities moeten versterken om op de wateruitdagingen van vandaag en morgen een antwoord te bieden. Als trekker van het platform OOI wil ik hier ten volle aan meewerken.

***

Dirk, bedankt voor dit gesprek. Het belooft een boeiend 2024 te worden. We kijken alvast uit naar de werkzaamheden en realisaties van het platform.  

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.