Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juni 2024 - Raadpleeg het CIW-memorandum 2024

Vlaanderen krijgt steeds meer te kampen met de gevolgen van de klimaatverandering en waarbij de druk op het watersysteem ook alsmaar toeneemt. Alleen met een doordacht en duurzaam waterbeleid zal water al zijn functies beter en blijvend kunnen vervullen.

Als spil van de gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen schuift de CIW in haar memorandum een aantal kernthema’s naar voor in de transitie naar een gezond en robuust watersysteem.

De waterdoelen, een structurele financiering en efficiënte governance voor water en water als sturende factor in  beleidsprocessen, planvorming en instrumenten vormen de ‘blauwe draad’ door het memorandum.               

Raadpleeg het CIW-memorandum

  

Samen werken aan een gezond en robuust watersysteem      

foto IJse   foto Terkleppebeek   foto Poperingevaart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.