Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2023 - Naar een Vlaamse Water Data Space

Waterkwaliteitsdata, debietmetingen, grondwaterstanden, waterverbruiksgegevens, … Waterbeheerders, waterbedrijven en overheden beschikken over heel wat data. Door nieuwe meetsystemen en sensornetwerken groeien die data bovendien snel aan.

Al deze data worden nog waardevoller als we ze gaan delen of koppelen met andere data. Om dat op een efficiënte manier te doen, zijn afspraken en standaarden nodig. Daarom slaan we de handen in elkaar en wordt gewerkt aan een visie en actieplan voor de uitbouw van een Vlaamse Water Data Space.

Het initiatief kwam er op voorstel van het CIW Platform Data en Digitalisering.

Wat is een data space ?

Een data space is een concept waarbij decentrale infrastructuur het mogelijk maakt om data op grote schaal, veilig en eenvoudig met elkaar te delen. Binnen Vlaanderen ontwikkelt de Vlaamse Smart Data Space (VSDS)  gedragen afsprakenkaders met open standaarden en herbruikbare bouwblokken, die kunnen gebruikt worden voor de uitwerking van een Vlaamse Water Data Space.

Naar een Vlaamse Water Data Space

De CIW werkt aan een visie en actieplan om te komen tot een Vlaamse Water Data Space. Dit najaar start een voorstudie. Die zal o.a. de lopende initiatieven rond data-uitwisseling in kaart brengen, de principes en afspraken voor de uitbouw van een water data space vastleggen in een charter, een concrete use case voor een wervend pilootproject voorstellen, …

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.