Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2020 - Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 15 september startte het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. Iedereen kan de ontwerpplannen inkijken en becommentariëren op www.volvanwater.be.

De ontwerpplannen vormen ook een uitnodiging om verder in overleg te gaan over de ambities en engagementen voor het waterbeleid.

Het overleg met de CIW-partners krijgt vorm via managementdiscussies. En ook met de doelgroepen gaat de CIW komende maanden verder in gesprek. 

Openbaar onderzoek 

Nog tot en met 14 maart 2021 kan iedereen de ontwerpplannen inkijken op www.volvanwater.be.

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Naast de ontwerpplannen bevat de website ook heel wat achtergronddocumenten, geoloketten met specifieke informatie over de waterlichamen en de voorgestelde acties, en een inspraakformulier.

Na afloop van het openbaar onderzoek zal de CIW de ontvangen opmerkingen en adviezen verwerken in definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen.

Managementdiscussies

In die definitieve ontwerpen wil de CIW ook de ambities voor het waterbeleid scherpstellen en duidelijkheid brengen in de engagementen. Hiertoe plant ze de komende maanden een aantal managementdiscussies. Verschillende thema's zullen aan bod komen:

 • de verdeling van de inspanningen over de doelstellingen van het integraal waterbeleid
 • de koppelkansen met aanpalend beleid
 • de aanpak van de gebiedsgerichte prioritering
 • het verfijnen van de meerkost van het maatregelenprogramma en de financiering ervan
 • de engagementen van de CIW-partners, van lokale besturen en van de doelgroepen
 • ...

Info- en overlegmomenten

De CIW gaat ook verder in overleg met het middenveld.

 • Op 12 november 2020 vindt een digitaal informatie- en overlegmoment plaats met de strategische adviesraden Minaraad, SERV, SALV en SARO.
 • Begin 2021 organiseert de CIW, samen met de bekkensecretariaten, info- en overlegmomenten voor iedereen die bij het waterbeleid betrokken is. Er komt een algemene sessie op 14 januari 2021 die meer in detail zal ingaan op de beleidsaspecten en methodieken van de stroomgebiedbeheerplannen (bv. de afwijkingen en de plandoelstellingen voor 2027, de aanpak van de disproportionaliteitsanalyse, ...). Er worden ook vijf provinciale sessies voorzien die focussen op gebiedsgerichte aspecten: de speerpunt- en aandachtsgebieden, de gebiedsgerichte herstelprogramma's voor grondwater, ...

De uitnodiging en meer informatie volgen binnenkort.

Andere initiatieven

Daarnaast zijn ook infomomenten en workshops gepland over specifieke aspecten van de stroomgebiedbeheerplannen.

 • Tussen 23 en 27 november 2020 krijgen gemeenten en rioolbeheerders uitleg over de doorvertaling van de reductiedoelen voor stikstof en fosfor naar de planning voor de uitbouw van de rioleringsinfrastructuur, zoals opgenomen in de ontwerpen van herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Ze kunnen ook kennismaken met de vernieuwde rioleringssimulator van de VMM.
 • Op 7 januari 2021 staat een webinar over het sedimentbeheerconcept voor het Schelde- en Maasstroomgebiedsdistrict op het programma. Het sedimentbeheerconcept zet de krijtlijnen uit om te evolueren naar een integraal sediment- en waterbodembeheer en vormt de basis voor het thema sediment in de plannen.
 • In het voorjaar van 2021 vindt de afsluitende workshop van het co-creatietraject waterschaarste en droogte plaats. De acties in de plannen die bijdragen aan het verminderen van het risico op waterschaarste zijn tot stand gekomen via een co-creatietraject met de doelgroepen. Tijdens een laatste workshop zullen de voorgestelde acties, waar nodig en onder meer als gevolg van de Blue Deal, samen met de betrokken actoren verder verfijnd worden.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.