Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2023 - Maak kennis met de Blue Deal monitoring

Via de Blue Deal werken we volop aan de broodnodige structurele aanpak van waterschaarste en droogte. Monitoring vormt een belangrijk onderdeel van het programmamanagement.
  • De praktijkgids Monitoring bevat praktische handvaten om de impact van maatregelen op het watersysteem te monitoren. De gids helpt initiatiefnemers te bepalen welke maatregel in welke situatie welk resultaat oplevert. Op 26 april 2023 werd de gids voorgesteld.
  • Het programmamanagement verzamelt informatie over de resultaten van de investeringen en hun impact op het watersysteem. Op 28 juni werden enkele opmerkelijke resultaten toegelicht.

Blue Deal praktijkgids monitoring

Om Vlaanderen weerbaar te maken tegen waterschaarste en droogte kunnen we verschillende terreinmaatregelen nemen. De Blue Deal Praktijkgids Monitoring bevat praktische handvaten om de impact van maatregelen op het watersysteem te monitoren.

Werk je aan de realisatie van maatregelen op het terrein? De praktijkgids toont hoe je lokaal data kan verzamelen over een te nemen of genomen maatregel. Zo kan je bepalen welke maatregel in welke situatie welk resultaat oplevert.

Blue Deal praktijkgids monitoring

Blue Deal impactmonitoring

In Vlaanderen verzamelen verschillende overheden en instanties informatie over het watersysteem. In het kader van de Blue Deal werden algoritmes uitgewerkt of verfijnd die meer uit deze gegevens kunnen halen. Zo krijgen we beter zicht op de kansen en knelpunten in het watersysteem.

Het programmamanagement onderzocht de robuustheid en weerbaarheid van het watersysteem door naar verschillende deelsystemen te kijken. De resultaten van de Blue Deal impactmonitoring werden op 28 toegelicht tijdens een webinar.

Opname webinar impactmonitoring

Voor de deelsystemen grondwater en rioleringswater zijn de kaarten en grafieken samengebracht op de Blue Deal website zodat iedereen zelf met de informatie aan de slag kan. Heb je meer informatie nodig, contacteer dan het Blue Deal loket.


Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws over de Blue Deal. Schrijf je dan in voor het 2-maandelijks Blue Deal Bulletin, een initiatief van de CIW boordevol inspiratie. In elke editie zetten we een ander thema in de kijker. Je kan er ook de vorige edities van het bulletin raadplegen met als thema waterlopen, bebouwde omgeving en industrie.

Blue Deal Bulletin


Drie jaar Blue Deal levert zichtbare resultaten op

De Blue Deal zet heel wat investeringsprojecten in gang en dat levert zichtbare resultaten op het terrein op.

6.000 ha extra natte natuur creëren of herstellen

Blue Deal - natte natuur Dankzij de Blue Deal :

  • is 1430 ha natte natuur gerealiseerd door gerichte aankoop van gronden en inrichtingswerken
  • is 3500 ha aan natte nauur het resultaat van projecten die als co-benefit natte natuur hebben
  • ligt nog 1000 ha natte natuur op de plank om bijkomend te realiseren.

88 km waterlopen opnieuw natuurlijk inrichten

Blue Deal - waterlopen  Dankzij de Blue Deal:

  • is 20 km waterlopen opnieuw natuurlijk ingericht
  • staan nog 68 km waterlopen op de planning voor herinrichting.

9.500 olympische zwembaden gezuiverd afvalwater hergebruiken

Blue Deal - circulair water Dankzij de Blue Deal:

  • zal elk jaar 23,8 miljard liter afvalwater van bedrijven en RWZI’s, of ruim 9.500 olympische zwembaden, hergebruikt worden als proceswater, als koelwater of voor de productie van drinkwater.

Deze en meer kencijfers lees je in het persbericht met de feiten en cijfers van drie jaar Blue Deal.

Webinar impactmonitoring Blue Deal

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.