Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2023 - Raadpleeg het CIW-werkprogramma 2024

Elk jaar publiceert de CIW haar werkprogramma. Met dit werkprogramma geeft de CIW uitvoering aan initiatieven uit de stroomgebiedbeheerplannen, andere prioriteiten voor het integraal waterbeleid (bv. voorstellen uit het Vlaams Klimaatadaptatieplan of het advies Weerbaar Waterland), voorstellen vanuit de projectwerking en de platformwerking, initiatieven voor de bekkenwerking en gebiedsgerichte werking voor water, en aan het programmamanagement van de Blue Deal.

De CIW komt hiervoor samen op 20 maart, 8 mei, 19 juni, 23 oktober en 18 december 2024.

De CIW keurde het werkprogramma 2024 goed tijdens de vergadering van 13 december 2023. Ze besprak ook de uitvoering van het werkprogramma 2023.

Realisaties werkprogramma 2023

Belangrijke realisaties in 2023 waren:

 • de installatie van het programma-management voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en de uitwerking van een uitvoeringsplanning per bekken
 • de opzet van een transitietraject in aanloop naar de stroomgebiedbeheerplannen 2028-2033 met de aanbevelingen vanuit de reflectiegroep van frisdenkers
 • de uitwerking van voorstellen voor het bijsturen van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe financieringsinstrumenten voor water
 • de structurele verankering van het programma-management voor de Blue Deal, de publicatie van een praktijkgids voor monitoring en van de resultaten van de impactanalyse
 • de verdere uitwerking van het werkprogramma reactief droogtebeheer (n.a.v. de droogte in 2022) met een geactualiseerd draaiboek voor de coördinatie bij waterschaarste en droogte
 • de technische toelichting bij de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater
 • de lijst van de prioritaire gebieden voor de opmaak van een peilbesluit
 • een code van goede praktijk voor de technische aanpak van oliecalamiteiten op waterlopen
 • een toolbox voor afweging van decentrale zuiveringsconcepten en beleidsaanbevelingen om decentrale concepten meer ingang te doen vinden
 • ...

Overzicht realisaties 2023

Voorziene outputs werkprogramma 2024

Projectwerking

De voorziene outputs vanuit de projectwerking zijn gebundeld in vier thema’s. 

picto thema water en beleidsplanning water- en beleidsplanning

De stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) vormen opnieuw één van de belangrijkste dossiers voor 2024.

Het programma-management voor de SGBP 2022-2027 krijgt verder vorm. We zoeken daarbij maximaal afstemming met het programma-management voor de Blue Deal. Eind 2024 rapporteren we tussentijds aan de Europese Commissie over de uitvoering van de SGBP 2022-2027.

Met het tijdschema en werkprogramma voor de SGBP 2028-2033, het overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties en een nieuwe overstromingsrisicobeoordeling wordt de volgende plancyclus 2028-2033 ingezet. Parallel werken we verder aan het concept en de blauwdruk voor de volgende plannen.

We voorzien vanuit de CIW ook een bijdrage aan het regeerakkoord 2024 en bereiden de blauwdruk voor de Blue Deal-nota voor (de nieuwe legislatuurnota voor water ter vervanging van de waterbeleidsnota).

picto thema waterkwaliteit

waterkwaliteit en ecologie

Overstortdoelstellingen voor de ecologisch meest kwetsbare gebieden, een oeverzoneverkenner en ruimtelijke afwegingstool voor het gebruik van het afwegingskader oeverzones, richtlijnen voor advies- en vergunningverleners in relatie tot de kaderrichtlijn Water (artikels die verband houden met (tijdelijke) achteruitgang en afwijkingen), … zijn voorbeelden van outputs binnen de cluster ‘waterkwaliteit en ecologie’.

picto thema overstromingen en droogte

overstromingen en droogte

Ook in 2024 blijft de CIW inzetten op het programma-management voor de Blue Deal en de coördinatie van het reactief droogtebeheer.

Met de uitwerking van toekomstbestendige en taakstellende doelen voor waterzekerheid leggen we de basis voor meer samenhang en sturing bij de keuze van projecten en maatregelen voor overstromingen en droogte.

We hebben permanent aandacht voor een verdere optimalisatie van het beleidsinstrumentarium. Zo krijgt het hoofdstuk ‘bronmaatregelen’ van de Code van Goede Praktijk voor rioleringen een herwerking.

Via diverse initiatieven ondersteunt de CIW het herstel van natte natuur als bondgenoot in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Op de planning voor 2024 staan o.a. een beleidskader/strategie voor toekomstige projecten natte natuur, een meerjarenprogramma hydrologisch herstel in valleien en van nature vochtige gebieden, optimalisatievoorstellen voor regelgeving en procedures die de realisatie van natte natuurprojecten bemoeilijken en een beleidskader voor de bescherming en het herstel van veengebieden. 

Met de watergevoelige openruimtegebieden wil de Vlaamse Regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water. De CIW staat in voor de organisatie van de openbare onderzoeken en de verwerking van opmerkingen en adviezen.  

picto thema andere

andere

De CIW zet ook in op nieuwe waterthema’s. Een beleidskader voor aquathermie als antwoord op de toenemende vraag naar thermische energie uit oppervlaktewater voor gebruik in warmtenetten of warmtepompen, is daar een voorbeeld van.  

Platformwerking

Ook voor de platformwerking voor water geeft het CIW-werkprogramma een overzicht van de geplande initiatieven. Op de agenda 2024 van de CIW-platformen staat onder meer:

 • het uitwerken van een beleidsonderzoeksagenda voor water
 • het verder vorm geven aan de Vlaamse Water Data Space met de uitwerking van een visie, een afsprakenkader en een concrete piloot
 • de publicatie van een uitdagingenbundel met oplossingsrichtingen voor circulair watergebruik
 • kennis- en ervaringsuitwisseling in verband met concentraatstromen bij circulair watergebruik
 • de afstemming van initiatieven in het kader van de Week van het Water (22-31 maart 2024)
 • de organisatie van een Waterconferentie op 12 maart In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

 

Raadpleeg het werkprogramma 2024

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.