Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

outputs 2024 - thema overstromingen en droogte

Een greep uit de voorziene outputs voor 2024 voor het thema overstromingen en droogte:

 • in het kader van het proactief droogtebeheer - BLUE DEAL
  • voorbereiding en verslaggeving bijeenkomsten HLTF droogte
  • verder vorm geven aan de verankering van de realisaties van het programma-management Blue Deal (o.m. de voortgangsbevraging en -rapportering, de Blue Deal impactmonitoring en de Blue Deal databank) ifv de structurele verankering en verdere versterking van de Blue Deal.
  • in het kader van het communicatiespoor van de Blue Deal
  • het organiseren van voortgangsbevragingen en -rapporteringen in functie van een efficiënte opvolging van de uitvoering van de Blue Deal acties
  • in het kader van de monitoring van de uitvoering van de Blue Deal terreinmaatregelen het organiseren van een impactbevraging en -rapportering
  • zo nodig het updaten van de Praktijkgids Monitoring Blue Deal en het verder uitwerken en uitdieping van het advies lokale data binnen de praktijkgids
  • het verder uitwerken van het Blue Deal rapport Vlaanderen dat de geformuleerde beleidsadviezen vanuit de begeleidingsopdracht voor het programma-management bevat
  • het verder uitbouwen van de systeemmonitoring voor de Blue Deal
  • het verder ontwikkelen en onderhouden van de Blue Deal databank
 • in het kader van het reactief droogtebeheer
  • het opvolgen van de droogtetoestand (incl. de ingebruikname van de nieuwe dashboards) (adviesgroep droogte, trekker: DVW)
  • de verdere uitwerking/optimalisatie van het reactief droogtebeheer (o.m. via het reactief afwegingskader, de verdere uitwerking van de leidraad handhaving) (adviesgroep droogte, trekker: DVW)
  • bij (dreigende) waterschaarste en droogte advies uitbrengen over te nemen maatregelen aan waterbeheerders en droogtecommissie (adviesgroep droogte, trekker: DVW)
  • het organiseren van de droogtecommissie
 • in het kader van natte natuur
  • het voorbereiden van de uitwerking van een beleidskader/strategie voor toekomstige projecten natte natuur (PG natte natuur, trekker: ANB)
  • het opmaken van meerjarenprogramma hydrologisch herstel in valleien en van nature vochtige gebieden (nog te bepalen)
  • het uitwerken van optimalisatievoorstellen voor de juridische knelpunten die de realisatie natte natuurprojecten bemoeilijken (PG natte natuur, trekker: ANB)
 • in het kader van overstromingen
  • het uitwerken en bekend maken van de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling in uitvoering van Europese Overstromingsrichtlijn (PG overstromingsrisicobeoordeling)
  • het organiseren van het openbaar onderzoek voor de WORGs en het uitwerken van een voorstel voor de definitieve afbakening van de WORGs (dep. OMG ism CIW-secretariaat en de betrokken bekkensecretariaten)
  • het uitwisselen van ervaringen nav de overstromingen november 2023 (nog te bepalen)
 • het opvolgen en coördineren van pilootprojecten rond peilbeheer en het ondersteunen en uitwisselen van kennis bij de opmaak van de (prioritaire) peilbesluiten (PG peilbeheer, trekker: VMM)
 • het verder actualiseren van de Code van Goede Praktijk rioleringen en hierover communiceren (PG Herwerking Code van Goede Praktijk rioleringen, trekker: Aquafin)
 • de prioriteiten voor veenherstel bepalen vertrekkende vanuit de veenwaarschijnlijkheidskaarten en het verder uitwerken van het beleidskader voor de bescherming en het herstel van veengebieden (PG veenbescherming, trekker: ANB)
 • in het kader van de watertoets het uitwerken van een nieuw watertoetsinstrument en het verlenen van watertoetsadviezen (CIW-secretariaat ism de waterloopbeheerders)
 • sensibiliseringscampagnes rond water opzetten (nog te bepalen)
 • analyseren of aanpassingen aan de blauwdruk HWDPn nodig zijn nav de verankering van het instrument hemelwater- en droogteplannen in DIWB (nog te bepalen)
 • uitvoeren van een sociologisch onderzoek ikv verhogen risicobewustzijn droogte- en overstromingsrisico's (nog te bepalen)
 • uitwerken van communicatietools ikv verhogen risicobewustzijn droogte- en overstromingsrisico's (nog te bepalen)
 • de uitwerking van toekomstbestendige en taakstellende doelen voor waterzekerheid (DVW, VMM, dep OMG)

    

  Meer informatie en het volledige overzicht van de taken voor 2024 kan u hier raadplegen.

  Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

  De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.