Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep peilbeheer

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is momenteel werkzaam

(start: oktober 2021)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Barbara Vael (VMM)

projectsecretaris: Koen Martens (VMM)


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

Het peilbeheer in vlakke gebieden (voornamelijk poldergebieden) is zeer belangrijk om de impact van droogte te verminderen. De projectgroep werkt aan een kader voor het peilbeheer van de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Naast regelgeving wordt voorzien in een code van goede praktijk, kennisopbouw en -uitwisseling via pilootgebieden en instrumenten om verdroging van waterafhankelijke natuur te voorkomen.


realisaties van de projectgroep

realisaties

Voorstel ifv een uitvoeringsbesluit peilbeheer (uitvoeringsbesluit peilbeheer goedgekeurd door de VR op 5 mei 2023)

Selectie van pilootgebieden (ifv opmaak type-documenten/handleiding) en prioritaire gebieden (bepaald door de minister) waarvoor een peilbesluit wordt opgemaakt.

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2022

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2023


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

Selectie van pilootgebieden (ifv opmaak type-documenten/handleiding) en prioritaire gebieden (te bepalen door de minister) waarvoor een peilbesluit wordt opgemaakt.

zie ook voorziene outputs CIW Werkprogramma 2024


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

(nog) nvt

  

besluit peilbeheer

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.