Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep onttrekkingsverboden

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is afgerond

(start: februari 2021 - afgerond: oktober 2021)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Koen Martens (VMM)

projectsecretaris: Kris Huijskens (prov A'werpen)


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

Het onttrekken van water uit beken kan een zeer grote impact hebben op het waterpeil of debiet van de beek en op de aanwezige ecologie. Om ecologisch zeer kwetsbare bronbeken en kleine beken beter te beschermen, werkte de projectgroep aan een kader dat onttrekkingen uit deze beken (tijdelijk) kan beperken of verbieden.


realisaties van de projectgroep

realisaties

Een kader (kaart) voor het instellen van een permanent captatieverbod voor de kleine, ecologisch zeer waardevolle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten (CIW op 23/04/2021). 

Een digitale interactieve kaart waarop de actuele onttrekkingsverboden kunnen geconsulteerd worden.  

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2021


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

/


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

nvt

  

    

beperking of verbod op wateronttrekkingen uit waterlopen

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.