Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroepen thema overstromingen en droogte

naam

projectleider

doelstellingen

Veenbescherming

 

Erwin De Meyer

(ANB)

Veengebieden zijn habitats met een zeer specifieke fauna en flora en hebben ook een belangrijke rol in de klimaatregulering. Wanneer veengebieden droog komen te staan, klinken ze in en komt de goed bewaarde koolstof vrij in de atmosfeer. Een proces dat moeilijk om te keren is. Daarom is het belangrijk om veengebieden nat te houden. De projectgroep werkt aan  een beleidskader voor de bescherming van veengebieden tegen verdroging.

Lees meer

Natte Natuur

 

Erwin De Meyer

(ANB)

Onder meer via projectoproepen in het kader van de Blue Deal wil de Vlaamse overheid natte natuur (moerassen, veengebieden, vochtige graslanden in valleien en polders, …) herstellen en realiseren. De projectgroep begeleidt de afstemming van projectoproepen voor natte natuur en werkt aan een beleidskader voor de selectie van toekomstige projecten natte natuur.

Lees meer

Herwerking Code van Goede Praktijk rioleringen

Geert Wellens

(AQFin)

De huidige Code van Goede Praktijk voor Rioleringen dateert van 2012. Ondertussen zijn nieuwe inzichten verworven ihkv het beheer van afval- en hemelwater, zijn nieuwe technologieën beschikbaar en werden flankerende wetgeving en beleid bijgestuurd. Hierdoor dringt een actualisatie van de code zich op. In eerste instantie omwille van afstemming met de nieuwe GSV hemelwater. In tweede orde zullen ook andere hoofdstukken van de code gescreend worden en aangepast waar nodig.

Lees meer

Peilbeheer

 

Barbara Vael

(VMM)

Het peilbeheer in vlakke gebieden (voornamelijk poldergebieden) is zeer belangrijk om de impact van droogte te verminderen. De projectgroep werkt aan een kader voor het peilbeheer van de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Naast regelgeving wordt voorzien in een code van goede praktijk, kennisopbouw en -uitwisseling via pilootgebieden en instrumenten om verdroging van waterafhankelijke natuur te voorkomen.  

Lees meer

    

projectgroepen die hun werkzaamheden hebben afgerond

naam

projectleider

doelstellingen

Governance en implementatie afwegingskader droogte

Bernard De Potter (VMM)

Bij waterschaarste nemen waterbeheerders, waterbedrijven en gouverneurs maatregelen om de impact zo klein mogelijk te houden. Sinds het voorjaar van 2021 kunnen ze zich daarbij laten ondersteunen door een afwegingskader prioritaire watergebruiken.
De projectgroep begeleidde de opmaak van het afwegingskader als beslissingsondersteunend instrument en werkte voorstellen uit voor de verdere uitwerking en verfijning van het instrument. De verdere uitwerking en verdieping van het reactief afwegingskader prioritair watergebruik gebeurt ikv een studieopdracht begeleid door een stuurgroep.

Lees meer

Escalatie drinkwater

Kris Van Den Belt (VMM)

Sinds 2018 gebeurt de communicatie over de drinkwatervoorraden binnen de bevoorradingszones aan de hand van een escalatieschema drinkwater. Zowel de beschikbaarheid van ruwwater voor de productie van drinkwater als het waterverbruik zijn daarbij bepalend.
Op basis van de ervaringen de voorbije zomers met het kader werkte de projectgroep een aantal verbeteringen uit voor de bevoorrading van kraanwater bij droogte, als onderdeel van het draaiboek Coördinatie bij waterschaarste en droogte.

Lees meer

Onttrekkingsverboden

Koen Martens
(VMM)

Het onttrekken van water uit beken kan een zeer grote impact hebben op het waterpeil of debiet van de beek en op de aanwezige ecologie. Om ecologisch zeer kwetsbare bronbeken en kleine beken beter te beschermen, werkte de projectgroep aan een kader dat onttrekkingen uit deze beken (tijdelijk) kan beperken of verbieden.

Lees meer

Hemelwater- en droogteplannen

Kathleen Van Dorslaer

(VVP)

Een hemelwaterplan geeft op niveau van een gemeente een gebiedsdekkende visie over hoe er met het hemelwater afkomstig van verharde en onverharde oppervlaktes moet omgegaan worden. Het plan kan belangrijke handvatten aanreiken voor de aanpak van zowel waterschaarste als wateroverlast. De Blue Deal stelt dat een gemeente vanaf 2024 enkel nog toegang heeft tot watergerelateerde subsidies als zij beschikt over een voldoende ambitieus hemelwater- en droogteplan. Om gemeentebesturen hierbij te ondersteunen, heeft de projectgroep een blauwdruk uitgewerkt. Ook de koppeling van watergerelateerde subsidies aan het beschikken over een dergelijk plan is bekeken.

Lees meer

Infiltratiebonus

Wendy Francken

(VLARIO)

In nog (te) veel gevallen vloeit het regenwater samen met het afvalwater naar de riolering. Een infiltratiebonus, als instrument om op de waterfactuur de kosten voor de afvoer van het regenwater af te splitsten van de kosten voor de afvoer en zuivering van het afvalwater, kan een mogelijk instrument zijn om burgers en bedrijven die op dit punt inspanningen doen of gedaan hebben, te belonen. In uitvoering van de Blue Deal onderzocht de projectgroep de haalbaarheid en randvoorwaarden om een infiltratiebonus in te voeren.

Lees meer

Informatieplicht

Bram Vogels

(VMM)

De aanpassing van de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied moet waterrobuust (ver)bouwen beter aanmoedigen. De aanpassing hield onder meer in dat de informatieplicht niet alleen de overstromingskans van het perceel in rekening brengt, maar ook die van het gebouw.
De projectgroep garandeerde een goede uitrol van de voorziene wijzigingen aan de informatieplicht.

Lees meer

Water- en droogtetoets

Bram Vogels

(VMM)

De projectgroep werkte aan een meer integrale watertoets, waarbij klimaatverandering en droogte een inherent onderdeel zijn van de beoordeling. Om tot een verruimde water- en droogtetoets te kunnen komen, waren aanpassingen nodig aan de regelgeving en aan de richtlijnen voor advies- en vergunningverleners en opleidingen voor alle betrokkenen. Zo werkte de projectgroep o.m. aan een aanpassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater.

Lees meer 

Uitrol nieuwe GSV hemelwater

Dimitri Muylle

(VMM)

Om te beantwoorden aan het veranderende klimaat heeft de Vlaamse Regering op 16 december 2023 een nieuw ontwerp van stedenbouwkundige verordening voor de tweede maal principieel goedgekeurd. Het basisidee is dat elke druppel telt. 

Lees meer

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.