Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep informatieplicht

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is afgerond

(start: februari 2021 - afgerond: maart 2023)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Bram Vogels (VMM)

projectsecretaris: Wim Verhaegen(VMM)


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

De aanpassing van de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied moet waterrobuust (ver)bouwen beter aanmoedigen. De aanpassing hield onder meer in dat de informatieplicht niet alleen de overstromingskans van het perceel in rekening brengt, maar ook die van het gebouw.
De projectgroep garandeerde een goede uitrol van de voorziene wijzigingen aan de informatieplicht.


realisaties van de projectgroep

realisaties

De aanpassingen aan de informatieplicht werden op 25 november 2022 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Uitrol erkenning voor deskundigen overstromingsattestering (ministerieel besluit 16 december 2022)

Organisatie van provinciale infosessies 'vernieuwde watertoets en informatieplicht (december 2022)

De scores informatieplicht zijn geïntegreerd in de woningpas

Een nieuwe folder informeert kandidaat-kopers en -huurders over de vernieuwde informatieplicht

Opleiding keurders privéwaterafvoer ifv overstromingsattestering

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2022

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2023


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

/


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

(nog) nvt

  

  

nieuwe folder informatieplicht overstromingsgevoelige gebieden

informatieplicht

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.