Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

outputs 2024 - thema waterkwaliteit en ecologie

Een greep uit de voorziene outputs voor 2024 voor het thema waterkwaliteit en ecologie:

 • in het kader van de visievorming oeverzones (PG visievorming oeverzones, trekker: ANB)
  • het uitwerken van een oeverzoneverkenner en ruimtelijke afwegingstool voor het gebruik van het afwegingskader oeverzones
  • het opstellen van een modelbesluit voor afbakening bredere oeverzone via oeverzone-project
 • in het kader van de aanpak van olieverontreiniging (PG aanpak olieverontreiniging,, trekker: VMM)
  • het opmaken van een modelbesluit/raamcontract voor de aankoop bestrijdingsmateriaal en het aanleggen en aanvullen van een voorraad en afspraken maken voor het afvoeren van gebruikt bestrijdingsmateriaal
  • het uitwerken van sjablonen ifv een goede bronopsporing (bv. bestek voor rioolinspectie) en efficiënte handhaving
  • het uitvoeren van een analyse van de voornaamste vervuilingsbronnen en voorzorgsmaatregelen
 • het herzien van de ‘tussentijdse richtlijnen voor onderzoek naar effecten op de toestand van waterlichamen’ en van de ‘handleiding voor initiatiefnemers, adviserende instanties en vergunningverleners’ en er over communiceren (ad hoc werkgroep, trekker: dep MOW)
 • het uitwerken van een synthesenota concept e-flows (nog te bepalen)
 • het formuleren van overstortdoelstellingen voor de ecologisch meest kwetsbare gebieden (via bilateraal/ad hoc overleg)
 • het verzekeren van de afstemming tussen het waterbeleid en de natuurherstelwet (nog te bepalen)
 • het aanpassen van de Code van Goede Natuurpraktijk voor het onderhoud van waterlopen (ANB ism VMM)

  

  

Meer informatie en het volledige overzicht van de taken voor 2024 kan u hier raadplegen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.