Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep aanpak olieverontreiniging

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is momenteel werkzaam

(start: februari 2021)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Nik Dezillie (VMM)

projectsecretaris: Kurt Duerinckx (VMM)


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

Wanneer een olieverontreiniging in een waterweg, waterloop of gracht niet daadkrachtig aangepakt wordt, kan de ecologische impact groot zijn en kunnen de kosten voor de remediëring hoog oplopen. De projectgroep werkt aan een kader voor een meer gecoördineerde en meer afgestemde aanpak van olieverontreiniging met een efficiënte en effectieve taakverdeling tussen de betrokken actoren (waterbeheerders, VMM-incidentenwerking, milieudiensten, hulpdiensten, ...)


realisaties van de projectgroep

realisaties

Processchema en afsprakenkader voor de gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging. (CIW 15 december 2021)

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2021

Code voor Goede Praktijk 'technische bestrijdingsaanpak van olieverontreiniging'. (CIW juni 2023)

Webinar 'Olie op oppervlaktewater' (20 juni 2023).

zie ook realisaties CIW-werkprogramma 2023


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

De projectgroep werkt aan een bestek waarmee alle Vlaamse waterloopbeheerders een dienstverlener kunnen aanstellen om olieverontreiniging op te ruimen. Hiermee maken we alle beheerders paraat om snel te kunnen optreden.

Beschikbaar bestrijdingsmateriaal inventariseren en afspraken maken over aanvullen/aanleggen van een voorraad bestrijdingsmateriaal en over het (gezamenlijk) afvoeren van gebruikt materiaal 

Voorbereiden van sjablonen ikv een goede bronopsporing.

Op basis van gekende calamiteiten een analyse maken van de voornaamste vervuilingsbronnen en in te zetten voorzorgsmaatregelen.

zie ook voorziene outputs CIW-werkprogramma 2024


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

(nog) nvt

  

Processchema olieverontreiniging en Technische aanpak bestrijding oliecalamiteiten

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.