Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep visievorming oeverzones

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is momenteel werkzaam.

(start: dec 2020)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Erwin De Meyer (ANB)

projectsecretaris: Stijn Van Onsem (VMM) 


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

Een afwegingskader om voor verschillende oeverzonefuncties (nutriëntenretentie, structuurherstel) het meest geschikte oeverzonetype en de best geschikte locatie te kunnen bepalen en een visiekaart die de gewenste oeverzonefuncties lokaliseert, kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor potentiële initiatiefnemers en ook bijdragen aan draagvlakverbreding. De projectgroep begeleidt de uitwerking van het kader.


realisaties van de projectgroep

realisaties

Methodologierapport en handleiding bij het ruimtelijk afwegingskader oeverzones. (CIW 29 juni 2022)

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2022


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

Interactief geoloket met geïntegreerde tools ter ondersteuning van de gebruikers van het afwegingskader oeverzones.

Valideren en verfijnen van de methodiek afwegingskader oeverzones via de toepassing in pilootgebieden.

Communicatiecampagne over het afwegingskader oeverzones.

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2023

zie ook voorziene outputs CIW Werkprogramma 2024


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

(nog) nvt

  

  

ruimtelijk afwegingskader voor oeverzones

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.