Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

outputs 2024 - thema waterplanning

Een greep uit de voorziene outputs voor 2024 voor het thema waterplanning

 • het uitwerken van een bijdrage vanuit de CIW als insteek voor het regeerakkoord 2024 (SSW, trekker: CIW-secretariaat)
 • het uitwerken van een aanpak en blauwdruk ikv de voorbereiding van de Blue Deal nota (SSW, trekker: CIW-secretariaat)
 • in het kader van de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (SGBP3)
  • het verder werk maken van het verzekeren en begeleiden van de uitvoering van de acties SGBP3 miv de EU rapportering over de uitvoering van het MaPro3 en de concretisering van de impactbevraging (ProMan SGBP3, trekker: CIW-secretariaat)
  • het rapporteren aan Europa over de uitvoering van het MaPro SGBP3 (trekker: VMM)
  • het lanceren van de tweede oproep in het kader van het geïntegreerd investeringsprogramma ‘levend water’ (VMM)
  • het opmaken van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2023 (SSW, trekker: CIW-secretariaat)
  • het opvolgen van de uitvoering van de projectplannen 2024-2025 van de regionale landschappen (cfr. samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de Regionale Landschappen, VR 31/08/23) (ProMan SGBP3 en Overleg Bekkensecretariaten, trekker: CIW-secretariaat)
 • in het kader van de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen 2028-2033 (SGBP4)
  • het uitwerken van een blauwdruk voor SGBP4 (designteam, trekker: CIW-secretariaat)
  • het uitwerken van het tijdschema en werkprogramma SGBP4 en het organiseren van het openbaar onderzoek over het tijdschema en werkprogramma (trekker: CIW-secretariaat)
  • het opmaken van de waterbeheerkwesties SGBP4 en het organiseren van het openbaar onderzoek over de waterbeheerkwesties (trekker: CIW-secretariaat )
  • het verder uitwerken van initiatieven ifv het bepalen van de GAP voor het bereiken van de goede watertoestand voor hydromorfologie en fysicochemie (VMM)
 • in het kader van de financiering van het waterbeleid (PG financiering waterbeleid, trekker: VMM)
  • het verder uitwerken van voorstellen voor het bijsturen van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe financieringsinstrumenten (watersysteemfonds, watersysteemheffing, vermijdbare hemelwaterbijdrage, tariefregulering afvalwaterketen, brononafhankelijke saneringsbijdrage, bronbeleid' en afgestemde heffingen
  • het ontwikkelen van scenario's voor de financiering van de behoeften
 • het verder ontwikkelen van de sediment- en waterbodemverkenner en het opstellen van een plan van aanpak voor de uitwerking van het 2de sedimentbeheerconcept (PG sedimentbeheerconcept, trekker: dep MOW)

   

    

  Meer informatie en het volledige overzicht van de taken voor 2024 kan u hier raadplegen

  Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

  De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.