Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep financiering waterbeleid

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is momenteel werkzaam.

(start: najaar 2022)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Kor Van Hoof (VMM)

projectsecretaris: Lieven De Smet (VMM)


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

De stroomgebiedbeheerplannen, de Blue Deal, het advies Weerbaar Waterland en het gedeelte over water van het Vlaams adaptatieplan maken duidelijk dat er een structureel financieringstekort is om de doelstellingen binnen het waterbeleid op het vlak van oppervlaktewater, grondwater, beschermde gebieden, overstromingsrisico en waterschaarste te kunnen halen. De projectgroep werkt aan concrete voorstellen om de financiering van het waterbeleid structureel te versterken en bij te sturen zodat we de nodige acties kunnen uitvoeren om de vooropgestelde doelstellingen van de stroomgebiedbeheerplannen te behalen, de goede toestand van de waterlichamen te bereiken, overstromingsrisico’s duurzaam te verminderen en de gevolgen van waterschaarste en droogte te beperken. 

realisaties van de projectgroep


realisaties

Het updaten van het rapport financiële stromen in het waterbeleid 2020 (publicatie op website VMM).

 


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

Het verder uitwerken van een visie op de financiering van het waterbeleid. Hiervoor worden de financiële stromen in het waterbeleid geupdate en de behoefteraming ifv doelen waterkwaliteit, overstromingen en droogte aangevuld.

Het selecteren en uitwerken van voorstellen voor het bijsturen van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe financieringsinstrumenten.

Het ontwikkelen van scenario's voor de financiering van de behoeften.

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2023

zie ook voorziene outputs CIW Werkprogramma 2024


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

(nog) nvt

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.