Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep sedimentbeheerconcept

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is momenteel werkzaam

(start: maart 2021)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Edward Van Keer (dep MOW)

  


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

Het sedimentbeheerconcept (een onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027) zet krijtlijnen uit om te evolueren naar een integraal sediment- en waterbodembeheer. Het ondersteunt waterbeheerders bij hun keuzes door de risico's, kosten en baten van het huidige sedimentbeheer en van mogelijke bijsturingen in kaart te brengen. De sedimentverkenner ontsluit alle sedimentgerelateerde data op één digitaal platform. De projectgroep staat in voor de verdere uitwerking en verfijning van beide instrumenten.


realisaties van de projectgroep

realisaties

De verdere uitwerking/optimalisatie van het 1ste sedimentbeheerconcept 2022-2027. Dit sedimentbeheerconcept vormt een onderdeel van het SGBP 2022-2027. (CIW 30 juni 2021).

Uitwerking van het onderdeel 'sediment' voor de overkoepelende stroomgebiedbeheerplannen.

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2021

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2022


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

De uitbouw van de waterbodem- en sedimentverkenner.

De opmaak van een plan van aanpak voor het 2de sedimentbeheerconcept 2028-2033.

zie ook voorziene outputs CIW Werkprogramma 2024


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

(nog) nvt

  

  

de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

  

overkoepelende delen stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
 Schelde  en  Maas

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.