Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2022 - Evaluatie overstromingen zomer 2021

In juli 2021 werd ons land getroffen door ongeziene overstromingen. Ook in Vlaanderen was er op verschillende plaatsen wateroverlast. In de daaropvolgende weken hebben waterbeheerders en crisisdiensten de beschikbare informatie over deze uitzonderlijke gebeurtenis verzameld en geanalyseerd.

Op 9 november 2021 brachten ze hun conclusies tijdens een CIW-workshop, die de basis vormde voor een evaluatierapport, met acties en aanbevelingen om ons beter te beschermen tegen uitzonderlijk hoogwater. De CIW keurde het rapport op 15 december 2021 goed.

Uitzonderlijke neerslaghoeveelheden en rivierafvoeren

Van 13 tot 16 juli 2021 vielen extreme neerslaghoeveelheden in het zuiden en oosten van België. Ook Limburg en Vlaams-Brabant bleven niet gespaard. De neerslaghoeveelheden en rivierafvoeren waren nooit eerder zo groot, zeker niet in de zomer. De piekafvoeren op de Maas waren de hoogste sinds het begin van de metingen in 1911. In de bevaarbare Demer werden afvoeren genoteerd die maar eens om de 30 jaar voorkomen. Ook verschillende onbevaarbare waterlopen bereikten historisch hoge peilen.

Evaluatierapport bundelt bevindingen

De CIW bracht waterbeheerders, crisisdiensten en de betrokken Vlaamse overheidsdiensten op 9 november samen tijdens een workshop voor een evaluatie van de gebeurtenissen. Dit resulteerde in een rapport met acties en aanbevelingen die aansluiten bij de drie sporen van de meerlaagse waterveiligheid: preventie, protectie en paraatheid.

De Strategische Stuurgroep Water (SSW) gaat de komende maanden met de acties en aanbevelingen aan de slag. Ze zal onder meer bekijken welke voorstellen aansluiten bij initiatieven uit de stroomgebiedbeheerplannen, hoe de voorstellen kunnen geconcretiseerd worden en welke actor het beste geplaatst is om initiatief te nemen.

Raadpleeg het evaluatierapport

Expertenpanel Hoogwaterbeveiliging

Wat zijn de gevolgen als Vlaanderen een 'waterbom' over Vlaanderen valt en hoe kunnen we ons hier tegen beschermen? 

Om die vraag te beantwoorden, is op voorstel van ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir een multidisciplinair expertenpanel opgericht. Het panel, onder voorzitterschap van Henk Ovink, bestaat uit academici, beleidsmakers, experten hydrologie en hydraulica, architecten, ruimtelijke planners en klimaatdeskundigen. Ook CIW-voorzitter Bernard De Potter zit mee aan tafel.

Het panel zal na de zomer 2022 een advies uitbrengen over hoe Vlaanderen zich kan wapenen tegen een mogelijke waterbom. Op 21 december 2021 kwamen de experten een eerste maal samen.

Feb. 2022 - Evaluatie overstromingen zomer 2021

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.