Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2023 - Evaluatierapport over waterschaarste en droogte in 2022 gepubliceerd

2022 was het vijfde droge jaar in zes jaar tijd. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW opnieuw alle kennis en ervaringen over de voorbije droogteperiode bundelde in een evaluatierapport en aanbevelingen formuleerde voor het toekomstig waterschaarste- en droogterisicobeheer.
 
Dit evaluatierapport geeft een samenvattend overzicht van de waterschaarste- en droogteperiode vanaf het voorjaar 2022 t.e.m. eind oktober 2022.

Het rapport schetst het algemeen kader waarbinnen het waterschaarste- en droogterisicobeheer in Vlaanderen vorm krijgt, beschrijft de droogtetoestand, gaat dieper in op de impact van de droogte op de verschillende sectoren, vermeldt de gevoerde coördinatie en sluit af met aanbevelingen en actiepunten voor de verdere uitwerking en optimalisatie van het waterschaarste- en droogterisicobeheer.

De CIW nam op 22 maart 2023 kennis van het rapport.

Raadpleeg het rapport

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.