Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Raadpleeg het CIW-werkprogramma 2023

Elk jaar publiceert de CIW haar werkprogramma. Met dit werkprogramma geeft de CIW uitvoering aan initiatieven uit de stroomgebiedbeheerplannen, andere prioriteiten voor het integraal waterbeleid (bv. voorstellen uit het Vlaams Klimaatadaptatieplan of het advies Weerbaar Waterland), voorstellen vanuit de projectwerking en de platformwerking, initiatieven voor de bekkenwerking en gebiedsgerichte werking voor water, en het programmamanagement van de Blue Deal.

De CIW komt hiervoor samen op 22 maart, 3 mei, 28 juni, 18 oktober en 13 december 2023.

De CIW keurde het werkprogramma 2023 goed tijdens de vergadering van 14 december 2022. Ze besprak ook de uitvoering van het werkprogramma 2022.

Realisaties werkprogramma 2022

Belangrijke realisaties in 2022 waren: een reactie bij het ontwerp van conceptnota ‘De Grote Stroomversnelling’, de bekendmaking van de definitieve stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en de rapportering aan de Europese Commissie, op opmaak van het WUP 2021, een werkprogramma voor de verdere uitwerking van het reactief droogtebeheer n.a.v. de droogte 2022, een verder aangevulde blauwdruk voor de hemelwater- en droogteplannen, enz.

Overzicht realisaties 2022

Voorziene outputs werkprogramma 2023

We bundelden de voorziene outputs van de CIW-projectwerking in vier thema’s. 

picto thema water en beleidsplanning water- en beleidsplanning | De stroomgebiedbeheerplannen zijn ongetwijfeld het belangrijkste dossiers voor 2023. Er komt een geïntegreerd programmamanagement voor de begeleiding en opvolgen van de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. We maken ook werk van de initiatieven van de conceptnota ‘De Grote STROOMversnelling’, zoals het investeringsprogramma levend water. Verder startte de CIW onlangs een transitietraject in aanloop naar de stroomgebiedbeheerplannen post 2027.
picto thema waterkwaliteit waterkwaliteit en ecologie | Een code van goede praktijk voor oliebestrijding, een GIS-tool ter begeleiding van het afwegingskader oeverzones en een toolbox voor de afweging van decentrale zuiveringsconcepten zijn voorbeelden van initiatieven die invulling geven aan het thema waterkwaliteit en ecologie.    
picto thema overstromingen en droogte overstromingen en droogte | Vanuit het idee dat elke druppel telt en Vlaanderen opnieuw een sponslandschap moet worden, zijn de watertoets, de informatieplicht en de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater recent bijgesteld. In 2023 zal de CIW de uitrol van de geoptimaliseerde instrumenten op het terrein ondersteunen via communicatie en opleidingen. We werken ook aan een technische toelichting bij de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. En het hoofdstuk bronmaatregelen van de Code van Goede Praktijk voor rioleringen krijgt een herwerking. Daarnaast geven we prioriteit aan de verdere uitwerking van het reactief droogtebeheer. We voorzien een evaluatierapport over de droogte van 2022 en  stellen het draaiboek voor de coördinatie bij waterschaarste door droogte bij met onder meer nieuwe modelbesluiten. Andere initiatieven op de planning zijn: een beleidskader voor de bescherming en het herstel van veengebieden, een strategie voor toekomstige projecten natte natuur, het voorbereiden van de herbestemming van signaalgebieden tot watergevoelig openruimtegebied, …   
  
picto thema andere andere | De CIW zet ook in op nieuwe waterthema’s. Een beleidskader voor aquathermie als antwoord op de toenemende vraag naar thermische energie uit oppervlaktewater voor gebruik in warmtenetten of warmtepompen, is daar een voorbeeld van.  

Ook voor het programmamanagement van de Blue Deal en de platformwerking voor water geeft het CIW-werkprogramma een overzicht van de geplande initiatieven.

werkprogramma Blue Deal Blue Deal

  logo platformwerking  platformwerking 

Raadpleeg het werkprogramma 2023

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.