Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sept. 2021 - CIW legt stroomgebiedbeheerplannen voor aan minister

De CIW gaf op 30 juni 2021 haar goedkeuring aan de aanpassingen aan de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas. De plannen zijn bijgesteld op basis van de opmerkingen en adviezen van het openbaar onderzoek, technische wijzigingen en actualisaties en de binnen de CIW gevoerde managementdiscussies.

Tijdens de zomer zijn de ontwerpplannen verder afgewerkt en is het vaststellingsdossier opgemaakt. Eind september – begin oktober zal de CIW het dossier voorleggen aan minister Z. DEMIR met de vraag om de plannen te laten vaststellen door de Vlaamse Regering.

Van ontwerp naar definitief ontwerp

Een analyse van de ingebrachte opmerkingen en adviezen, de besprekingen tijdens de managementdiscussies binnen de CIW en het proces van de afstemming van de verschillende planonderdelen resulteerden in een aantal verduidelijkingen en planaanpassingen.

De voornaamste aspecten zijn:

 • de integratie van de Blue Deal, die net voor de start van het openbaar onderzoek goedgekeurd werd waardoor er onvoldoende tijd was om deze nog  in de ontwerpplannen op te nemen
 • het bijstellen van de gebiedsgerichte prioritering voor een aantal oppervlaktewaterlichamen, op basis van een bijkomende toetsing aan de financiële en praktische haalbaarheid voor de betrokken gemeenten
 • het verduidelijken van de belangrijke inspanningen die ook nodig zijn in de niet-speerpuntgebieden
 • het toewijzen van een prioritering aan lokale waterlichamen die niet afwateren naar een Vlaams waterlichaam maar naar een waterlichaam buiten Vlaanderen
 • het bijstellen van het statuut van enkele waterlichamen waarvoor de hydromorfologie goed scoort, van sterk veranderd naar natuurlijk waterlichaam
 • het verfijnen van de kostprijs en de meerkost van het maatregelenprogramma, in het bijzonder voor de uitbouw van de saneringsinfrastructuur
 • de opname van enkele bijkomende acties, onder meer voor de facilitering en ondersteuning van de uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur en voor de structurele aanpak van waterschaarste en droogte
 • de nood aan het concretiseren van de inspanningen door de landbouwsector.

Werkprogramma voor concrete landbouwgerichte acties

De opmaak van het strategisch plan GLB,  de bijsturing van MAP6 en opmaak van MAP7 en de evaluatie en bijstelling van het erosiebeleid vormen een belangrijk momentum om de bijdragen vanuit de landbouwsector aan de doelstellingen van de stroomgebiedbeheerplannen te concretiseren en versterken.

Een projectgroep Versterken Landbouw-Waterbeleid binnen de CIW heeft een werkprogramma uitgetekend dat:

 • de landbouwgerichte acties in de stroomgebiedbeheerplannen zal concretiseren, waar mogelijk al in het definitieve ontwerpplan of later via het wateruitvoeringsprogramma
 • synergiën en koppelkansen zal detecteren tussen processen voor de landbouwsector en de stroomgebiedbeheerplannen
 • de voorstellen in een aantal representatieve landbouwgebieden zal toetsen op hun bijdrage aan het behalen van de goede ecologische toestand.

Managementdiscussies resulteren in aanbevelingen voor beleid

Op 30 juni gaf de CIW ook goedkeuring aan een managementnota die:

 • de voornaamste conclusies van de gevoerde managementdiscussies samenvat
 • beleidsaanbevelingen en oplossingsrichtingen formuleert voor de thema’s die de realisatie van de doelstellingen van de stroomgebiedbeheerplannen bemoeilijken
 • concrete vragen formuleert aan de Vlaamse Regering voor de items waarvoor een beleidskeuze of actie van de Vlaamse Regering nodig is.

Naast de thema's waterzuivering, landbouw, industrie, beschermde gebieden en ruimtelijke ordening, komen ook het versterken van de engagementen, de grensoverschrijdende samenwerking, de afstemming met andere Europese initiatieven, de financiering van de plannen en de governance van het waterbeheer aan bod.

De CIW zal de nota samen met het dossier voor de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen aan minister Z. DEMIR bezorgen.

NieuwsitemAug. 2021 - CIW legt stroomgebiedbeheerplannen voor aan minister

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.