Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > juli 2013 - Nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater goedgekeurd

juli 2013 - Nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater definitief goedgekeurd.

 

  • De nieuwe verordening is een aanzienlijke verstrenging van de huidige regelgeving:
  • Elke constructie of verharding groter dan 40m² zal aan de verordening moeten voldoen. 
  • De meeste constructies zullen over een infiltratievoorziening moeten beschikken. Voor percelen kleiner dan 250 m² wordt een uitzondering gemaakt.  
  • Nieuwe woningen groter dan 100m² zullen een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten voorzien. Dat is aanzienlijk groter dan de 3.000 liter die momenteel als minimum geldt. 
  • Bij nieuwe verkavelingen zullen collectieve infiltratievoorzieningen verplicht worden.

De beslissing is nog niet van kracht. Ze moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de eerste dag van de derde maand na publicatie (wellicht eind 2013/begin 2014).
De strengere hemelwaterverordening kadert in de globale CIW-evaluatie overstromingen 2010 (GEOS)  en de resolutie wateroverlast van het Vlaams Parlement. Ze werd voorbereid binnen de werkgroep Waterzuivering van de CIW. Een informatiebrochure over de nieuwe verordening is in voorbereiding. 

U kunt de tekst van de verordening raadplegen via de website van Ruimte Vlaanderen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.