Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2023 - Blue Deal-decreet zorgt voor structurele verankering van waterschaarste en droogte

Op 14 juli keurde de Vlaamse Regering het zogenoemde Blue Deal-decreet voor de tweede maal principieel goed. Met de structurele verankering van de Blue Deal zorgt ze voor continuïteit in de aanpak van waterschaarste en droogte.

Het decreet verplicht elke toekomstige Vlaamse Regering om binnen een jaar na haar aantreden een Blue Deal met investeringen op te maken. Elke volgende Vlaamse Regering zal zo niet alleen doelstellingen moeten vastleggen, maar ook de financiering van concrete maatregelen.

Waterbeleidsnota krijgt nieuwe invulling en nieuwe naam

De waterbeleidsnota krijgt een nieuwe invulling en een nieuwe naam :

  • Als 'legislatuurnota' voor water' zal de nota minstens doelstellingen vermelden voor de verbetering van de waterkwaliteit, de vermindering van de overstromingsrisico’s en de vermindering van de risico’s op waterschaarste door droogte én ook de structurele financiering die daarvoor beschikbaar gesteld wordt.
  • Om beter aan te sluiten bij de inhoud heet de nota voortaan ‘Blue Deal’.

Verankering Blue Deal-programma

Met de opname van doelstellingen om water maximaal vast te houden en duurzaam te gebruiken,  verankert de nieuwe Blue Deal de verderzetting van de principes van het Blue Deal-programma dat in de zomer van 2020 door de Vlaamse Regering werd uitgerold.

In afwachting van de definitieve goedkeuring van het Blue Deal-decreet bereiden de CIW en VMM alvast de structurele verankering van het programma-management van de Blue deal voor. Daarbij wordt afstemming gezocht met het programma-management voor de stroomgebiedbeheerplannen. 

Beslissing Vlaamse Regering

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.