Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2023 - Naar vernieuwend concept voor volgende stroomgebiedbeheerplannen

In oktober vorig jaar startte de CIW een transitietraject in aanloop naar de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Doelstelling is om te komen tot een vernieuwend planconcept om engagementen aan te wakkeren en het draagvlak voor uitvoering te verstevigen om zo sneller de doelstellingen te realiseren.

Het transitietraject krijgt gefaseerd vorm.

  • Een reflectiegroep dacht mee over de strategische lijnen: het waarom en de richting van het veranderingsproces. Op 28 juni 2023 nam de CIW kennis van het eindrapport van de reflectiegroep.
  • Na de zomer zal een designteam met de aanbevelingen van de reflectiegroep aan de slag gaan.

Reflectiegroep

Voor het uittekenen van de strategische lijnen van de transitie werd een reflectiegroep bereid gevonden om hun visies, ideeën en ervaringen te delen. De reflectiegroep bestond uit vertegenwoordigers van relevante belanghebbenden en actoren (lokale besturen, mobiliteit, landbouw, milieu, waterbedrijven, crisisbeheer, dienstverleners, …).

De reflectiegroep kwam van januari tot mei 2023 verschillende keren samen. En tijdens het CIW seminarie van 3 mei 2023 wisselden de frisdenkers en CIW-leden van gedachten over de toekomstige stroomgebiedbeheerplannen.

Op 28 juni nam de CIW kennis van het eindrapport van de reflectiegroep met een ideaalbeeld voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen, aanbevelingen om tot dat ideaalbeeld te komen en toolbox voor een ‘designteam’ dat met de aanbevelingen aan de slag zal gaan.

Designteam

Na de zomer zal een designteam verder werken op het eindrapport van de reflectiegroep. Het team zal in overleg met verschillende betrokkenen tegen eind dit jaar de inhoud, structuur en het totstandkomingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen uittekenen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.