Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Zwalm, aandachtsgebied

De Zwalm ontspringt in de bossen van Vloesberg (Flobecq) en mondt uit in de Boven-Schelde op de grens tussen Nederzwalm en Welden. De bovenlopen stroomopwaarts van Brakel (Sassegembeek, Verrebeek, Dorenbosbeek, Molenbeek en Slijpkotbeek) vertonen net als enkele zijwaterlopen (Traveinsbeek, Boembeek, Passemarebeek en Peerdestokbeek) plaatselijk zeer waardevolle structuurkenmerken en vormen een thuis voor de beekprik, beekforel en rivierdonderpad.

Zwalm - landgebruikHet grootste deel van het stroomgebied is heuvelachtig landbouwgebied. Opvallend is dat de Zwalm zelf daar als een blauwgroen lint doorheen kronkelt. Langs de rivier en haar zijlopen liggen verscheidene watermolens. De Zwalm heeft een onregelmatig regime met lage debieten in droge periodes en veel hogere debieten in regenperiodes. Dat maakt niet alleen dat de beek overstromingsgevoelig is, het brengt ook mee dat in droge periodes vervuiling veel minder verdund wordt.

 

Naar een betere waterkwaliteit

Te hoge concentraties aan fosfor en stikstof zorgen er voor dat de Zwalm en verschillende zijwaterlopen een matige waterkwaliteit hebben. Ook (afbraakproducten van) bestrijdingsmiddelen belemmeren een goede watertoestand voor de Zwalm.  Een aantal bovenlopen (bv. het opwaartse deel van de Sassegembeek) hebben wel een goede biologische waterkwaliteit.

Lees meer

Zwalmvallei beschermen tegen overstromingen

Ondanks alle inspanningen om wateroverlast langs de Zwalm in te perken, blijft de Zwalmvallei gevoelig voor overstromingen. De omgeving van Brakel, Munkzwalm, Nederzwalm en de gebieden ter hoogte van de watermolens zijn het meest overstromingsgevoelig.

De provincie Oost-Vlaanderen plant een bijkomend overstromingsgebied langs de Verrebeek. De VMM heeft nog plannen voor de aanleg van een overstromingsgebied langs de Zwalmbeek in Michelbeke opwaarts van de Boembekemolen. Ze onder­zoekt ook de mogelijkheid voor de aanleg van bescher­mingsdijken op de linkeroever van de Peerdestokbeek en langs de Zwalm ter hoogte van de Zwalmmolen en in Brakel. Daar staat ook het aanpassen van een duiker van de Molenbeek, een zijloop van de Zwalm, op het programma.

Samen inspanningen leveren

Het bekkensecre­tariaat startte in het stroomgebied van de Zwalm een gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO). Het overleg focust op de thema's fosfor, stikstof, pesticiden, rioleringen, hydromorfologie en erosie. Met dit overleg willen we alle betrokken administraties en sectoren er toe aanzetten om samen maatregelen te nemen die de waterkwaliteit van de Zwalm ten goede komen.

Binnen het overleg is ook een werkgroep actief rond invasieve soorten (bv. reuzenbalsemien,  zwartbekgrondel) en worden afspraken gemaakt voor een gecoördineerde aanpak van deze soorten.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.