Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Intro

De Zwalm is een speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. We verwachten dat er na 2027 enkel nog natuurlijk herstel nodig is om de goede ecologische toestand te bereiken. Om dat te verwezenlijken, startte het bekkensecretariaat al in 2016 met Gebiedsgericht en Thematisch Overleg voor de Zwalm. Het overleg focust op de thema's fosfor, stikstof, pesticiden, rioleringen, hydromorfologie, exoten, droogte en erosie. Met dit overleg willen we alle betrokken administraties en sectoren er toe aanzetten om samen maatregelen te nemen die de waterkwaliteit van de Zwalm ten goede komen. De VMM heeft de Zwalm bovendien aangeduid als één van de 15 prioritaire gebieden in Vlaanderen waar extra inspanningen geleverd worden om een goede ecologische toestand te bereiken.

Zwalm situeringskaart en foto'sDe Zwalm ontspringt in de bossen van Vloesberg (Flobecq) en mondt uit in de Boven-Schelde op de grens tussen Nederzwalm en Welden.  Het grootste deel van het stroomgebied is heuvelachtig landbouwgebied. Opvallend is dat de Zwalm zelf daar als een blauwgroen lint doorheen kronkelt. Het hoogste punt van het stroomgebied bevindt zich op 146mTAW. Dit verklaart het sterke verval van de bovenlopen van de Zwalm ten opzichte van een snel kleiner wordend verval van de midden- en benedenloop. De lengte van de hoofdstroom bedraagt ca. 22 km.

     

Samen aan de slag

In het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 is het stroomgebied van de Zwalm aangeduid als speerpuntgebied. De goede watertoestand is er haalbaar na 2027.

Riviercontract Zwalm

Het riviercontract Zwalm bevat maatregelen om het overstromingsrisico in het stroomgebied van de Zwalm te verminderen. Hierbij is er ook aandacht voor de meerwaarde die de waterlopen in het stroomgebied voor alle gebruikers kan betekenen.

Het contract kwam op een participatieve manier tot stand. Alle stakeholders werden erbij betrokken, van burgers over middenveldorganisaties tot lokale, provinciale en Vlaamse overheden. Op die manier ontstond een grotere bereidheid tot actie en een breed draagvlak voor nieuwe maatregelen.

Het participatietraject startte officieel op 14 november 2019 met de ondertekening van een charter waarin de partners afspraken om met een open geest samen te werken aan oplossingen rond de waterproblemen in het stroomgebied. Twee jaar lang werkten ze samen in een participatief traject om te komen tot een gezamenlijk actieplan. Op 28 juni 2021 ondertekenden 12 partners het Riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. Daarmee engageren ze zich om samen de overstromingsrisico’s in de Zwalmvallei te beperken. Het contract voorziet maar liefst 43 acties.

Een klimaatrobuust stroomgebied van de Zwalm krijgt ook ondersteuning van de Blue Deal en Water-Land-Schap 2.0

  

Ontdek hieronder de acties per thema

  


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.