Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Watertekort

picto thema watertekort

Door klimaatverandering stijgt het risico op waterschaarste. De voorbije droge en warme zomers leidden tot historisch lage grondwaterstanden, lage waterpeilen in de waterlopen en een verminderde waterkwaliteit.

Zwalm - watertekort  Zwalm - watertekort (Peerdestokbeek-Boekelbeek drainage landbouwgronden)

De verdroging van de Zwalmvallei is onder meer merkbaar aan het droogvallen van kleinere bovenlopen (gevoed door kwelwater). In droge periodes voeren de Zwalm en de zijwaterlopen heel kleine hoeveelheden water af. Dit vormt onder andere een gevaar voor de aanwezige populaties beschermde vissoorten (beekprik, rivierdonderpad). Om kwetsbare soorten beter te beschermen, is er van begin april tot eind oktober een semi-permanent onttrekkingsverbod van kracht voor de kleinere ecologische waterlopen binnen het stroomgebied van de Zwalm (meeste bovenlopen en zijlopen behalve de Zwalm zelf vanaf de middenloop tot haar monding en de Peerdestokbeek). Jaarlijks wordt er tijdens het droogteoverleg geëvalueerd of er voor bijkomende waterlopen in periodes van droogte een captatieverbod moet worden uitgevaardigd. Het actuele overzicht van de waterlopen en publieke grachten waar onttrekkingsverboden van toepassing zijn kan je op het geoloket wateronttrekking raadplegen.

Samen werken aan watertekort     

Zwalm - watertekort (thv Franskouter proefveld kikkererwten (droogteresistent gewas))Om het risico op waterschaarste voor de mens en het watersysteem te beperken, willen we watersystemen herstellen en het water beter vasthouden in waterlopen en grachten (actie 3). Verder zetten we in op een herstel van de ‘sponswerking’ van natte gebieden en valleien (actie 14, actie 17). We gaan de droogtegevoeligheid van landbouwgronden beperken en de waterbeschikbaarheid binnen het stroomgebied van de Zwalmbeek verhogen (actie 23 en actie 24).         

 

CIW

  


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.