Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Belangrijkste knelpunten binnen het bekken

 • Overstromingen en wateroverlast, onder andere door versnelde afvoer van hemelwater van stroomopwaarts naar stroomafwaarts. De hoeveelheid verharde oppervlakte neemt toe, weilanden worden vervangen door akkerbouw, de bebouwing neemt toe.
  • Belang van brongerichte maatregelen stroomopwaarts
  • Voorzien van voldoende buffercapaciteit
  • Belang van regelmatig onderhoud van de waterlopen
 • Watertekort in periodes van droogte en bij heel kleine debieten van de waterlopen. Vaak een probeem voor de landbouw in droge zomers in het bijzonder voor de regio van de intensieve groenteteelt.
 • Grondwaterpeildalingen zowel in de diepere als ondiepere grondwaterlagen. Grondwaterwinningen in het Sokkelsysteem van in hoofdzaak de sector industrie zorgen in de regio Waregem voor een aanzienlijke depressietrechter.
 • Zuivering van huishoudelijk afvalwater: veel IBA’s nodig gezien de gespreide bebouwing en nog veel ongezuiverde woonkernen.
 • Intensieve landbouw geeft aanleiding tot veel nutriënten (nitraten, fosfaten) en residuen van gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen en tot aanrijking van het ondiepe grondwater met nitraat.
 • Bodemerosie, vooral in het zuid-westelijke deel van het bekken (Zuid-West-Vlaamse Heuvels)
 • Grote historische waterbodemverontreiniging in het volledige bekken.
 • Ecologische potenties van verschillende waterlopen kunnen niet ten volle uitgroeien.
 • Vismigratieknelpunten

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.