Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Toeristische Leie en vallei van de Rosdambeek - Duivebeek

De Leie in Drongen

Toeristische Leie

Vanaf Deinze voert een deel van het Leiewater af via het Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal), terwijl de oorspronkelijke Leie, de Toeristische Leie, vanaf hier haar meanderend patroon grotendeels heeft behouden. Na 25 km mondt ze uit in de Gentse Ringvaart.

De Leie aan het sas in Astene

Ook al zijn de oevers van de Toeristische Leie vaak onverdedigd, toch komen hier weinig water­planten voor, waardoor ze sterk onderhevig zijn aan erosie. Oorzaken zijn de verontreinigde waterbodem, de slechte waterkwaliteit, de intensieve toervaart en de grotere piekdebieten door de rechttrekking van de Leie stroomopwaarts Deinze.

Een aantal waterlopen in de Toeristische Leievallei, zoals de Oude Leie, komen in aanmerking voor ecologisch herstel en verdere ontwikkeling. Maar eerst moeten we werk maken van een volledige sanering van de lozingspunten.

Vallei van de Rosdambeek-Duivebeek

De Rosdambeek mondt in Sint-Denijs-Westrem uit in de Leie. Hier saneren we verder de lozingen van huishoudelijke afvalwater en schenken we aandacht aan het terug­dringen van de verontreiniging van diffuse bronnen. Zo worden de aanwezige natuurwaarden niet langer bedreigd.

In de laaggelegen vallei van de Rosdam­beek-Duivebeek doen zich regelmatig overstromingen voor. Verschillende maatregelen zijn nodig om de wateroverlast aan te pakken. De provincie zet in op bijkomende buffering in de vallei van de Duivebeek en het vertraagd afvoeren van hemelwater uit opwaartse gebieden.

Afsluitconstructie en pompgemaal op de Rosdambeek

Wanneer het waterpeil in de Leie te hoog staat, kan de Rosdambeek niet meer afwateren. Er is zelfs opstuwing in de omgekeerde richting, van de Leie in de Rosdambeek. Dat veroorzaakt overstromingen in Sint-Denijs-Westrem en Sint-Martens-Latem. Een hoog  waterpeil op de Leie is tot in Hooglatem, 4 km van de monding van de Rosdambeek, voelbaar.

In 2016 is een afsluitconstructie aan de monding van de Rosdambeek gebouwd. Zo kan het Leiewater de Rosdambeek niet meer binnendringen. Wanneer de constructie gesloten is, voert een pompgemaal het water van de Rosdambeek naar de Leie.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.