Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Erosiegordels

Erosie vormt een groot probleem in het Leiebekken. Jaarlijks stromen gigantische hoeveelheden vruchtbare grond af naar de waterlopen. Dat zorgt niet alleen voor het dichtslibben van grachten en waterlopen en het verstoppen van rioleringen, maar ook voor een aanrijking en vervuiling van het oppervlaktewater.

Twee erosiegordels

De noordwestelijke erosiegordel situeert zich op de waterscheiding tussen het Leiebekken en het IJzerbekken en loopt van Heuvelland tot Pittem. De combinatie van zandleem gronden en het reliëfrijk landschap ter hoogte van de Kemmelberg, de Ieperboog en het plateau van Tielt maken de gronden erosiegevoelig.

De zuidoostelijke erosiegordel is gelegen op het interfluvium tussen het Leiebekken en het Bovenscheldebekken. Dit gebied strekt zich uit van Kortrijk tot Kruishoutem, met onder andere Nokereberg en Tiegemberg.

Een brongerichte en geïntegreerde aanpak

De meest erosiegevoelige gemeenten beschikken intussen over een erosiebestrijdingsplan dat de actuele en potentiële knelpunten en de maatregelen voor een brongerichte en geïntegreerde aanpak beschrijft. De erosiecoördinator is het aanspreekpunt voor gemeenten en voor landbouwers. Hij of zij ondersteunt en sensibiliseert landbouwers bij het nemen van erosiewerende maatregelen, zoals de aanleg grasbufferstroken, het gebruik niet-kerende bodembewerking, ….

Ook het herwaarderen van kleine landschapselementen (hagen, houtkanten, …) en het afstemmen van afkoppelingsprojecten met erosieprojecten dragen bij tot het verminderen van bodemafspoeling.

Op de meest kritieke plaatsen zijn bijkomende vangstructuren (bv. bufferbekkens) nodig om de instroom naar de waterloop te verminderen. Vooral langs de Hellebeek en haar zijlopen, de Lindebeek en de Douvebeek en haar zijlopen zijn bijkomende maatregelen nodig.

Verder moet blijvend ingezet worden op overleg en gegevensuitwisseling tussen de verschillende betrokken instanties (VLM, departement Omgeving, departement Landbouw en Visserij, … ).

Ook afspoelen van nutriënten en pesticiden

Erosie is meer dan het afspoelen van bodemdeeltjes die rioleringen en waterlopen doen dichtslibben. HouthakseldamMet de bodemdeeltjes spoelen ook zaai- en plantgoed, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen mee. Voor landbouwers betekent erosie niet alleen minder opbrengsten, op langere termijn zorgt erosie ook voor een onomkeerbaar verlies aan bodemvruchtbaarheid. De nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen die afspoelen in de waterloop verminderen de doorzichtbaarheid van het water, waardoor de biodiversiteit en het zelfreinigend vermogen van de waterloop afnemen.

Om de erosieproblematiek in de aandachtsgebieden in de kijker te zetten, organiseerde het bekkensecretariaat van het Leiebekken in samenwerking met het bekkensecretariaat van het IJzerbekken, de VLM en Inagro in 2017 een erosiedag.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.