Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maart 2017 - Geslaagde erosiedag in IJzer- en Leiebekken

Op 14 maart organiseerden de bekkensecretariaten van het IJzer- en Leiebekken, samen met Inagro en VLM, een erosiedag voor gemeenten en landbouworganisaties. Het werd een interactieve dag waarop de deelnemers kennis en ervaringen deelden en handvatten aangereikt kregen die de aanpak van erosie kunnen vergemakkelijken. De nadruk lag op de aanpak van erosie in de aandachtsgebieden van het stroomgebiedbeheerplan. Meer samenwerking tussen alle betrokken actoren biedt kansen voor een efficiëntere aanpak van erosie, kostenbesparing en een snellere waterkwaliteitsverbetering.

Iedereen wint bij erosiebestrijding

De hellende percelen op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken hebben sterk te lijden onder erosie. Telkens als het fel regent, stroomt er met het water een aanzienlijke hoeveelheid vruchtbaar bodemmateriaal van de akkers weg.

Met de bodemdeeltjes spoelen ook zaai- en plantgoed, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen mee. Voor landbouwers betekent erosie niet alleen minder opbrengsten, op langere termijn zorgt erosie ook voor een onomkeerbaar verlies aan bodemvruchtbaarheid.

Bij hevige regen veroorzaakt erosie modderstromen in lager gelegen woonwijken en op wegen en komen grote hoeveelheden sediment in de waterlopen. Dat brengt voor gemeenten, burgers en waterbeheerders hoge kosten met zich mee. Met de bodemdeeltjes komen nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in de waterloop en vermindert de doorzichtigheid van het water, waardoor de biodiversiteit en het zelfreinigend vermogen van de waterloop afnemen.

Erosie prioritair aanpakken in de aandachtsgebieden

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen welke acties in Vlaanderen prioritair nodig zijn om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beperken. Er is daarbij gekozen voor een gefaseerde en gebiedsgerichte aanpak. In het IJzer- en Leiebekken wordt ingezet op een goede watertoestand tegen 2027 in de afstroomgebieden van de Grote Kemmelbeek, Blankaart waterlopen, Poperingevaart en Heulebeek, aandachtsgebieden genoemd. Willen we op termijn in die aandachtsgebieden een goede watertoestand halen, dan is een kordatere aanpak van erosie door alle actoren nodig.

Gebiedsgerichte aanpak versterken

Daarom brachten de bekkensecretariaten van het IJzer- en Leiebekken, de VLM en Inagro op 14 maart gemeenten en landbouworganisaties samen.

Ze bezochten enkele erosieprojecten en kregen er toelichting door de intergemeentelijke erosiecoördinator, de bedrijfsplanner van de VLM, het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek en Inagro. Vanuit hun kennis en praktijkervaring probeerden ze alle (praktische) vragen te beantwoorden. Op die manier willen ze gemeenten aanzetten om werk te maken van erosiebestrijdingsmaatregelen en landbouworganisaties praktische informatie aanreiken om hun leden te begeleiden. De bezochte projecten maakten alvast duidelijk dat elke euro voor erosiebestrijding nadien dubbel en dik terugverdiend wordt door minder schade, minder ruimingskosten en  een verbetering van de waterkwaliteit.

De bekkensecretariaten maken verder werk van gebiedsgericht en thematisch overleg om erosie in de aandachtsgebieden in detail in kaart te brengen en de prioritaire percelen met directe invloed op de waterkwaliteit aan te duiden.

Voor de Grote Kemmelbeek en de Heulebeek loopt het overleg al. Voor de Blankaart waterlopen en de Poperingevaart wordt het overleg dit jaar opgestart.

Erosiedag_2017

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.