Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2021 - Impact droogte op watersysteem en watergebruiken Leiebekken

2020 was het vierde droge jaar op rij. Vooral april en mei waren uitzonderlijk droog. Ook in de zomer lagen de neerslaghoeveelheden in het Leiebekken onder de normale waarden. De langdurige droogte ging opnieuw gepaard met lage waterstanden in de waterlopen en het grondwater, een slechte waterkwaliteit door weinig debiet en de aanwezigheid van toxische blauwalgen.

De droogte van afgelopen zomer had een grote impact op het watersysteem en de watergebruiken in het Leiebekken.

Er moest een diepgangbeperking ingesteld worden voor de scheepvaart op de Leie. In het kanaal Roeselare-Leie werden captatie- en recreatieverboden uitgevaardigd omwille van blauwalgenbloeien, verschillende bovenlopen vielen droog met nadelige gevolgen voor de ecologie, de grondwaterstanden waren zeer laag, …

De weinige aanvoer van zoetwater, waardoor waterlopen voornamelijk gevoed werden met het effluent van  bedrijven en RWZI's, en de blauwalgenbloeien hadden ook een invloed op de waterkwaliteit. 

Bovendien is het Leiebekken een regio met veel groenteteelt. Landbouwers hadden weinig water ter beschikking om hun groenten te irrigeren. De lage grondwaterstanden zorgden dan weer voor barsten in woningen, vooral in de kleigronden in het zuiden van West-Vlaanderen.

GTO maatregelen waterschaarste gestart

Het bekkensecretariaat is alvast samen met De Vlaamse Waterweg overleg gestart om maatregelen uit te werken die de kans op waterschaarste verminderen.

Nieuwsbrief, februari 2021

Blue Deal voor een structurele aanpak van waterschaarste en droogte

In de zomer van 2020 lanceerde de Vlaamse Regering een Blue Deal, een plan met meer dan 70 acties om de droogteproblematiek structureel aan te pakken. Een high level taskforce droogte met de betrokken ministers, gouverneurs, beleidsmakers en wetenschappers, onder leiding van minister Zuhal Demir, waakt mee over de uitvoering van de Blue Deal. Ook de voorzitter van de droogtecommissie zit mee aan tafel.
Om het geheel in goede banen te leiden, komt er in de schoot van de CIW een overkoepelend programmamanagement onder leiding van een projectcoördinator ‘Blue Deal’, dat de uitrol van de Blue Deal zal coördineren en opvolgen en de taskforce zal ondersteunen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.