Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jun. 2024 - Infobrochure voor de Heulebeek

De afgelopen jaren werd voor de Heulebeek en haar zijwaterlopen ingezet op een betere waterkwaliteit, het risico op wateroverlast reduceren, het anticiperen op droogte en een betere waterbeleving. Deze brochure over het stroomgebied van de Heulebeek geeft een overzicht van de lopende initiatieven en de op te lossen knelpunten.

De waterkwaliteit van de Heulebeek is door onder andere inspanningen vanuit de landbouwsector en het aanleggen van rioleringen de afgelopen twintig jaar sterk verbeterd. Water met een betere waterkwaliteit vormt een meer geschikte leefomgeving voor vissen, waterplanten en ongewervelden. 
Ondanks het aanleggen van bufferbekkens en inzetten op het stroomopwaarts vasthouden van water blijft de Heulebeek gevoelig voor wateroverlast. Zowel in 2016 als in 2023 kreeg het afstroomgebied te maken met overvloedige regenval en kritieke overstromingen. De droge lentes en zomers de afgelopen hebben aangetoond dat water opsparen van belang is. De Heulebeek had snel en lang lage debieten, wat bijna jaarlijks tot een captatieverbod leidde.
Er lopen verschillende projecten om recreatie nabij de Heulebeek mogelijk te maken, zoals het aanleggen van wandelpaden en het creëren van rustplaatsen.

De brochure is hieronder bij 'Gerelateerde inhoud' te raadplegen.

BrochureHeulebeek.PNG

Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.