Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2021 - Projectwerking in de Gaverbeekvallei

In het stroomgebied van de Gaverbeek lopen tal van initiatieven om de beek en haar zijwaterlopen te versterken. Het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027, dat momenteel in openbaar onderzoek is, duidt de Gaverbeek daarom aan als aandachtsgebied (klasse 4). Een goede ecologische toestand is er haalbaar in 2033 of van zodra natuurlijk herstel ingetreden is, mits uitvoering van voldoende acties in de planperiodes 2022-2027 en 2028-2033.

Eerder werd al een visie voor de Gaverbeekvallei uitgewerkt die streeft naar een vallei die aangepast is aan het klimaat, met ruimte voor biodiversiteit, kwalitatieve open ruimte, duurzame landbouw en robuuste watersystemen.

Naar een veerkrachtige Gaverbeekvallei

De Gaverbeekvallei moet uitgroeien tot een veerkrachtige vallei, met waterlopen en landschappen die in staat zijn om de klimaatverandering op te vangen. Daar wil de Gaverbeekvisie, die door Leiedal opgesteld werd in het kader van het interregionale project VALYS, naartoe.

Met de klemtoon op participatie zet VALYS tastbare projecten op die een goed beeld geven van de uitdagingen én de oplossingen voor de dichtbevolkte Leievallei, over de grenzen heen.

Nieuwsbrief, feb. 2021Gaverbeek nabij monding Keibeek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Integrale projectwerking

De Gaverbeek is één van de 15 gebieden waar de VMM de komende jaren het voortouw wil nemen in de gebiedsgerichte werking..

Een grondige doorlichting van het gebied voor de thema’s waterkwaliteit, wateroverlast, waterschaarste en waterbeleving vormt de basis voor doelstellingen en een actieplan die vanaf het voorjaar van 2021, samen met de lokale betrokken partners en belanghebbenden, uitgewerkt worden.

 

VMM, Intercomunale Leiedal en stad Waregem hebben alvast de handen in elkaar geslagen om de Gaverbeek op drie locaties beter zichtbaar te maken, oevers te herinrichten en de belevingswaarde te verhogen. 

Water+Land+Schap

De Gaverbeek werd ook geselecteerd als één van de 14 projecten binnen de oproep Water+Land+Schap van de VLM. Hierbij komt een subsidiebudget beschikbaar van 500.000 euro om vanuit een lokale coalitie te investeren in inrichting van de Gaverbeekvallei.

Via demomaatregelen en een landinrichtingsplan zal gewerkt worden aan extra buffering (water voor landbouw), oeverzones, beekdalgraslanden, hermeandering, erosiebestrijding, landschapselementen, …

De aanleg van oeverstroken, buffering en wateropvang langs de Kasselrijbeek in Deerlijk en Vichte werd ondertussen goedgekeurd en zal de komende jaren uitvoering krijgen. Het gaat om één van de lokale projecten waarmee de Vlaamse Regering de strijd tegen droogte en waterschaarste wil opvoeren.  

Leiedal wil, samen met de provincie West-Vlaanderen, de schakel blijven vormen tussen de lokale besturen en de Blue deal. Ook de komende jaren wordt verder ingezet op strategische projecten met een blauwgroene leidraad en meer ruimte voor water.

            

Nieuwsbrief, feb. 2021

Kasselrijbeek

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.