Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mei 2018 - Bekkenbestuur Leiebekken

Onder voorzitterschap van de gouverneur kwam op 28 mei het bekkenbestuur van het Leiebekken bijeen. Het aangepaste huishoudelijk reglement en het wateruitvoeringsprogramma 2017 werden goedgekeurd. Belangrijke realisaties in 2017 waren de aanleg van verscheidene gecontroleerde overstromingsgebieden en de uitvoering van het Seine-Schelde project. Ook ging aandacht uit naar acties en maatregelen voortvloeiende uit de droogteperiode in de zomer 2017 en een plan van aanpak bij droogtecrisis. Daarnaast zijn de nieuwe pluviale overstromingskaarten in de maak welke afstromend hemelwater in kaart brengen, zoals bijvoorbeeld wateroverlast in straten ten gevolge van felle onweders of zomerstormen. Ten slotte werd de impact van rioleringsprojecten op de waterkwaliteit geëvalueerd.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.