Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

April 2018 – Eerste gebiedsgericht overleg voor de Gaverbeek

Het bekkensecretariaat bracht op 23 april 2018 de actoren in het stroomgebied van de Gaverbeek rond de tafel voor een eerste gebiedsgericht overleg. Door kennis en ervaring uit te wisselen en projecten en initiatieven bij elkaar te leggen, kunnen we meer bereiken. Daarom gaan we in het stroomgebied van de Gaverbeek voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Er is heel wat dynamiek en de waterbeheerders en andere instanties hebben verschillende projecten lopen voor minder wateroverlast en een betere waterkwaliteit.

Gaverbeek

De Gaverbeek heeft twee stroomrichtingen. Aan de monding van de Slijpbeek nabij het afrittencomplex te Deerlijk kan het water richting Harelbeke of richting Waregem stromen. Richting Harelbeke loopt de Gaverbeek in het provinciaal domein De Gavers waarna hij na een inkokering onder Harelbeke uitmondt in de Leie. Het andere deel van de Gaverbeek stroomt doorheen Waregem en mondt uit in de Leiemeander van Sint-Eloois-Vijve.
De brede vallei van de Gaverbeek kent een urbaan karakter. Langs het Kanaal Kortrijk-Bossuit en de E17 zijn grote industriezones gelegen. De heuvelrug in het zuiden van het stroomgebied die het interfluvium vormt tussen het Leiebekken en het Bovenscheldebekken is sterk erosiegevoelig. 


Gaverbeek eindmeetpunt

Kansen en knelpunten analyseren

Eerst werd de Gaverbeek in al zijn facetten aan een grondige screening onderworpen. Welke parameters moeten nog verbeteren om een goede watertoestand te kunnen halen? Van waar komen de belangrijkste drukken op het watersysteem? Welke knelpunten zijn er en waar zijn er kansen of opportuniteiten?

Deze doorlichting is met de andere actoren in het gebied besproken tijdens een gebiedsgericht overleg (GTO) voor de Gaverbeek op initiatief van het bekkensecretariaat Leiebekken en Intercommunale Leiedal, die vorig jaar in samenspraak met de actoren De Gaverbeekvisie heeft opgesteld.

In het stroomgebied van de Gaverbeek komen nog enkele grote lozingspunten van huishoudelijk afvalwater voor die een duidelijke negatieve impact hebben op de waterkwaliteit, bijvoorbeeld op de Kasteelbeek. Daarnaast is de invloed van de industrie en de RWZI waarneembaar bij de parameters geleidbaarheid en chloride op de Keibeek en Gaverbeek. De bovenlopen zijn onderhevig aan erosie en zetten slib af in de lager gelegen gebieden. Slibruimingen zijn duur en de afgespoelde bodemdeeltjes bevatten nutriënten die zich weerspiegelen in de meetresultaten. Delen van de Gaverbeek en de zijwaterlopen hebben betonnen oevers en bijgevolg een slechte structuurkwaliteit.

Gebiedsgericht overleg gestart

Een eerste overleg met de gemeenten en steden, de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie West-Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen, Intercommunale Leiedal, Inagro, PCM, Boerenbond, … vond plaats op 23 april 2018. Alle actoren waren reeds van meet af aan betrokken bij de opmaak van de Gaverbeekvisie. Door dit overleg willen we de samenwerking en afstemming tussen initiatieven op het terrein voor waterkwaliteit en waterkwantiteit nog versterken. Alle meetresultaten, modelresultaten en terreinkennis zijn samengebracht en geanalyseerd.

Dit jaar en in de volgende jaren wordt het overleg verder gezet. Samen met de betrokkenen worden concrete projecten geformuleerd waarmee de goede waterkwaliteit van de Gaverbeek dichterbij komt. Het overleg focust zich op de waterlopen zelf, en heeft zowel aandacht voor waterkwaliteit, waterkwantiteit als de structuurkwaliteit van de waterlopen.
Stroomgebied Gaverbeek

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.