Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kanaal Bossuit - Kortrijk

Het kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Schelde met de Leie. Twee pompstations in Bossuit en Moen hevelen Scheldewater in het kanaal. Het kanaal wordt bijna uitsluitend gevoed vanuit het Bovenscheldebekken.

Naar een goede waterkwaliteit in het kanaal

Kanaal van Bossuyt naar Kortrijk

Het kanaalwater wordt gebruikt voor drinkwaterproductie. Een goede waterkwaliteit is dus van groot belang. In het Bovenscheldebekken beïnvloeden de Spierebeek, het Spierekanaal en de Sluisbeek de kwaliteit van het kanaalwater. Vooral de Sluisbeek die een sterke impact ondervindt vanuit het omringende landbouwgebied, vormt een probleem.

Aandacht voor ecologische inrichting

Vanuit het integraal waterbeleid zijn de prioriteiten voor het kanaal, naast een goede waterkwaliteit, het aansturen en beheersen van de water- en oeverrecreatie, het bereiken van een goede vispopulatie en de uitbouw van het kanaal als robuuste ecologische corridor.

Toekomst kanaal in onderzoek

Op 8 september 2017 gaf de Vlaamse Regering het startschot voor verder onderzoek naar de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk. De studie onderzoekt de mogelijkheden om een betere scheepvaartverbinding te realiseren tussen de Boven-Schelde en de Leie. Het gedeelte van het kanaal dat op Kortrijks grondgebied ligt, is immers nooit gemoderniseerd. Daardoor is het niet toegankelijk voor grotere schepen. Het kanaal telt drie historische, beschermde sluizen die enkel geschikt zijn voor pleziervaart of kleine schepen tot 300 ton.

Meer info: https://www.kanaalbossuitkortrijk.be

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.